• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 28/QĐ-BTĐKT năm 2014 quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tải về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-BTĐKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN, BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BNV ngày 22/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 24/QĐ-BTĐ ngày 27/4/2006 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị và công chức, viên chức thuộc Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

QUY CHẾ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BTĐKT ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BNV ngày 22/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương như sau:

Điều 1. Đối tượng, tiêu chuẩn

1. Đối tượng:

a) Công chức, viên chức, nhân viên trong biên chế và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ trong các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được xếp lương theo ngạch, bậc lương ở các đơn vị thuộc Ban.

2. Điều kiện tiêu chuẩn:

a) Công chức, viên chức, nhân viên và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi chung là công chức, viên chức), trong thời gian giữ ngạch, bậc lương phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được tặng thưởng và phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau:

- Được tặng thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

- Được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.

- Được tặng thưởng huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp bộ” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Điều 2. Cấp độ thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định đối với công chức, viên chức đạt một trong các hình thức sau:

a) Được tặng thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

b) Được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và “Chiến sĩ thi đua cấp bộ”.

c) Được tặng thưởng huân chương các loại.

d) Được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng so với thời gian quy định đối với công chức, viên chức đạt một trong các hình thức sau:

a) Được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) 02 lần được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định đối với công chức, viên chức đạt một trong các hình thức sau:

a) 01 lần được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

b) 02 lần được tặng thưởng “Giấy khen của Trưởng ban”.

4. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch.

5. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông A được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho thành tích công tác giai đoạn 2005 - 2009 (thành tích này của ông A được ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau). Thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng theo quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch nên ông A vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 (sau đủ 24 tháng giữ bậc 5 ngạch chuyên viên chính), nếu ông A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tích công tác của ông A trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 (trong đó có thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba ngày 01 tháng 8 năm 2010) được tính để xét nâng; bậc lương trước thời hạn.

6. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

a) Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn (không tính vào tỷ lệ 10%).

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.

7. Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng nâng bậc lương và Thủ trưởng các vụ, đơn vị nhất trí đề nghị khi xét thấy cần thiết và chỉ giải quyết trong tỷ lệ số người được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc và chỉ tiêu

1. Thực hiện đúng các đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này.

2. Xét hết diện công chức, viên chức có thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến diện có thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng và sau đó là 6 tháng.

3. Nếu có nhiều công chức, viên chức ngang nhau về thành tích thì thứ tự ưu tiên, như sau:

a) Công chức, viên chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có các hình thức khen thưởng khác nhiều hơn;

b) Công chức, viên chức có thâm niên công tác nhiều hơn;

c) Công chức, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

d) Công chức, viên chức tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);

e) Công chức, viên chức nữ;

4. Chỉ tiêu công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của Ban theo quy định.

Điều 4. Quy trình thực hiện

1. Các vụ, đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức:

a) Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn tại quy chế này, tổ chức họp với cấp ủy và tổ chức công đoàn cùng cấp để xem xét, thống nhất giới thiệu công khai danh sách những công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn của vụ, đơn vị và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Nếu quá thời hạn trên thì các vụ, đơn vị đó được coi như không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

b) Lập danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (kèm theo bản sao các Quyết định đã được khen thưởng, phong tặng...), gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Ban xem xét.

c) Thông báo công khai danh sách những công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn trong vụ, đơn vị; giải quyết những kiến nghị, vướng mắc.

2. Hội đồng nâng lương của Ban căn cứ vào tỷ lệ 10% tổng số công chức, viên chức thuộc phạm vi biên chế trả lương trong toàn Ban, định kỳ họp vào đầu quý I của năm sau liền kề để xem xét, bình chọn công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

a) Giúp Trưởng ban và Hội đồng nâng lương của Ban tổng hợp danh sách công chức, viên chức nâng lương trước thời hạn trong toàn Ban; trao đổi, thống nhất danh sách công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn với các vụ, đơn vị thuộc Ban.

b) Trình Hội đồng nâng lương của Ban xem xét những công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn.

c) Trình lãnh đạo Ban quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.

d) Trình lãnh đạo Ban báo cáo Bộ Nội vụ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc diện Ban Bí thư quản lý và Bộ Nội vụ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

đ) Tổng hợp báo cáo và thông báo công khai danh sách công chức, viên chức trước khi Trưởng ban ký quyết định nâng lương theo quy định.

3. Quy chế này được công khai trong toàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị các vụ, đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo lãnh đạo Ban xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/QĐ-BTĐKT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương   Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258863