• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 280/QĐ-QLD năm 2017 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 280/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Amorepacific Việt nam tại văn thư số 06/CV ngày 27/06/2017 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 29 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT

Nhãn hàng

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Laneige

Laneige Oil- Free Cleansing Liquid

64675/13/CBMP-QLD

29-01-2013

2

Laneige

Laneige Homme active water cleanser

69233/12/CBMP-QLD

22-10-2012

3

Laneige

Laneige Homme active water skin refiner

69234/12/CBMP-QLD

22-10-2012

4

Laneige

Laneige Homme active water emulsion

69235/12/CBMP-QLD

22-10-2012

5

Laneige

Laneige Homme active water sleeping Pack

69237/12/CBMP-QLD

22-10-2012

6

Laneige

Laneige Homme Sun Sports SPF50+PA+++

69239/12/CBMP-QLD

22-10-2012

7

Laneige

Laneige Volume Sun Body Spray SPF50+ PA+++

71452/13/CBMP-QLD

17-04-2013

8

Laneige

Laneige Time Freeze Wrinkle Filler

74947/13/CBMP-QLD

19-07-2013

9

Laneige

Laneige Perfect Renew Night Treatment_EX

92227/14/CBMP-QLD

27-03-2014

10

Laneige

Laneige Pore Clear Essence

9223 0/14/CBMP-QLD

27-03-2014

11

Laneige

Laneige Best Seller Set (ASEAN)

110672/15/CBMP-QLD

15-04-2015

12

Laneige

Laneige Perfect Whitening Set

110673/15/CBMP-QLD

15-04-2015

13

Laneige

Laneige New Essential Care Trial Set_Light

110683/15/CBMP-QLD

15-04-2015

14

Laneige

Laneige Satin Finish Loose Powder

110694/15/CBMP-QLD

15-04-2015

15

Laneige

Laneige Lip treatment SPF17

113476/15/CBMP-QLD

14-08-2015

16

Laneige

Laneige Pore Tight Essence

113480/15/CBMP-QLD

14-08-2015

17

Laneige

Laneige water supreme primer base SPF15 PA+

117644/15/CBMP-QLD

28-08-2015

18

Laneige

LANEIGE Promotion Plus Anti-aging Trial Kit

117645/15/CBMP-QLD

28-08-2015

19

Laneige

Laneige Snow BB SPF30+PA++

120263/15/CBMP-QLD

02-10-2015

20

Laneige

Laneige Pure Glossy Lipstick

2849/16/CBMP-QLD

21-01-2016

21

Laneige

Laneige Pure Glossy Lipstick

2848/16/CBMP-QLD

21-01-2016

22

Laneige

Laneige Pure Glossy Lipstick

2840/16/CBMP-QLD

21-01-2016

23

Laneige

Laneige Pure Glossy Lipstick

3386/16/CBMP-QLD

02-02-2016

24

Laneige

Laneige Silk Intense Lipstick

3387/16/CBMP-QLD

02-02-2016

25

Laneige

Laneige Silk Intense Lipstick

3388/16/CBMP-QLD

02-02-2016

26

Laneige

Laneige Silk Intense Lipstick

3493/16/CBMP-QLD

03-02-2016

27

Laneige

Laneige Silk Intense Lipstick

3494/16/CBMP-QLD

03-02-2016

28

Laneige

Laneige Silk Intense Lipstick

3495/16/CBMP-QLD

03-02-2016

29

Laneige

Laneige Volume Setting Mascara

35019/17/CBMP-QLD

17-05-2017

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Amorepacific Việt nam (Địa chỉ: Lầu 4A Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Amorepacific Việt nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 280/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 25/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 280/QĐ-QLD

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
357950