• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Quyết định 280/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỤM, KHỐI THI ĐUA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưng năm 2013;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức cụm, khối thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng Cthi đua của Chính phủ, CThi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 332/SNV-TĐKT ngày 24 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua của tỉnh và các Cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tổ chức, quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong các Khối thi đua của tỉnh; Trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Chtịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Thành viên HĐTĐKT tnh;
- Sở Nội vụ (3b);
- Hiệp Hội DN tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tnh;
- Lưu: VT, NC (V200b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 280/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức và các cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tổ chức và hoạt động trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thành viên trong các cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức, thành lập và các cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyn tổ chức, quản lý.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua

1. Việc thành lập các cụm, khối thi đua của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; các cụm, khối thi đua được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, quản lý, quy định tổ chức và hoạt động theo thẩm quyền, không trái với quy định này.

2. Tổ chức cụm, khối thi đua gồm cụm trưởng, khối trưng, cụm phó, khối phó và các đơn vị thành viên. Cụm trưởng, cụm phó; khối trưởng, khối phó do các đơn vị trong cụm, khối thi đua lựa chọn, giới thiệu luân phiên trong hội nghị tổng kết năm và tổ chức điều hành hoạt động của cụm, khối thi đua ngay sau khi được lựa chọn.

3. Cụm, khối thi đua được quy định tại Điều 2 quy chế này hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Các đơn vị trong cụm, khối sử dng con dấu của đơn vị mình làm cơ sở pháp lý ban hành các văn bản phục vụ hoạt động thi đua của cụm, khối. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị thành viên là bộ phận giúp việc của đơn vị.

Điều 4. Nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua

1. Cụm trưởng và khối trưng có nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cụm, khối về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, điều hành các hoạt động thi đua; chủ trì các hội nghị của cụm, khối, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

c) Đầu năm đôn đốc các đơn vị thành viên trong cụm, khối đăng ký các chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua làm cơ sở xây dựng nội dung giao ước thi đua của cụm, khối và làm cơ sđánh giá sơ kết, tổng kết, chấm điểm thi đua hàng năm.

d) Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua.

đ) Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm và thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quản lý tổ chức, hoạt động cụm, khi; ban hành bảng chấm điểm của cụm, khối thi đua phù hợp với tính chất chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị thành viên và yêu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương; lượng hóa các chỉ tiêu thi đua, các thang, bảng chấm đim hàng năm theo hướng dẫn và các tiêu chí chủ yếu đã quy định.

e) Tổng hợp kết quả các cuộc họp của cụm, khối; thống nhất với các cụm phó, khi phó về hình thức, phương pháp tổ chức kiểm tra việc phát động thi đua, thực hiện, đánh giá kết quả phong trào thi đua và xác định điểm thi đua của mỗi đơn vị thành viên trong khối theo các nội dung chỉ tiêu đã giao ước từ đầu năm.

f) Đnghị các đơn vị thành viên trong cụm, khối báo cáo kết quả thực hiện các chtiêu thi đua đã đăng ký; cung cấp các căn cứ định điểm của đơn vị trong năm thi đua và các thông tin liên quan phục vụ cho hoạt động của cụm, khối.

g) Chủ trì việc thẩm định lại, bảng tự chấm điểm thi đua cho các đơn vị trong cụm, khối thi đua trên cơ sở các tài liệu, văn bản minh chứng do đơn vị thành viên cung cấp. Cụm trưng, khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tổ chức, hoạt động cụm, khối về trách nhiệm thẩm định lại điểm tự chm và tng hợp điểm chung các đơn vị trong cụm, khối thi đua. Thay mặt các đơn vị thành viên báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý trực tiếp cụm, khối khi cần thiết.

h) Phối hợp báo cáo với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quản lý (đối với cụm, khối do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tổ chức) về kết quả đánh giá thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các chỉ tiêu đã giao ước của các thành viên trong cụm, khối thi đua; kết quả tổng hp chấm điểm và các tài liệu minh chứng do Cụm trưởng, khối trưởng cung cấp; báo cáo làm rõ điểm chấm, điểm thẩm định các chỉ tiêu thi đua các đơn vị thành viên (nếu có) trước ngày diễn ra Hội nghị tổng kết cụm, khối thi đua tối thiểu 3 ngày.

i) Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm hoạt động của cụm, khối thi đua; Tổ chức các cuộc kiểm tra trong cụm, khối; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu trong cụm, khối thi đua theo quy định.

k) Giới thiệu cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó thi đua của năm tiếp theo.

l) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên.

2. Cụm phó và khối phó có nhiệm vụ

a) Phối hợp với cụm trưng, khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch, phương pháp tổ chức điều hành các hoạt động; thang, bảng chấm điểm các chỉ tiêu thi đua của cụm, khối thi đua.

b) Cùng với cụm trưởng, khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưng tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động cụm, khối thi đua; về trách nhiệm thm định lại điểm tự chấm và tổng hợp điểm chung các đơn vị trong cụm, khối thi đua theo các điểm quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Thay mặt cụm trưởng, khối trưởng điều hành, giải quyết các công việc của cụm, khối khi được cụm trưởng, khối trưởng ủy quyền.

d) Làm trưởng đoàn kiểm tra theo sự phân công của cụm trưng, khối trưởng và kế hoạch của cụm, khối thi đua.

đ) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên.

3. Các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua có trách nhiệm

a) Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu thi đua (nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực; chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể...) và nhiệm vụ công tác thi đua hàng năm gửi cụm trưởng, khối trưởng trong quý I hàng năm.

b) Tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua.

c) Tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình theo các nội dung, tiêu chí đã ký kết và gửi báo cáo kết quả, các văn bản, căn cứ có liên quan đến việc đánh giá chấm điểm cho cụm trưởng, khối trưởng tổng hợp, thẩm định. Cung cấp văn bản, tài liệu minh chứng, báo cáo giải trình với cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó về điểm tự chấm.

d) Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do cụm trưởng, khối trưởng triệu tập. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

đ) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của cụm, khối thi đua theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (nếu có); tham gia bình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong cụm, khối;

e) Tham gia các đoàn kiểm tra do cụm trưởng, khối trưởng thành lập, cung cấp đầy đủ nội dung, tài liệu minh chứng theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

g) Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối và của tỉnh trong giai đoạn mới. Phát hiện, phổ biến, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới có hiệu quả trong phong trào thi đua để các đơn vị thành viên tham quan, học tập kinh nghiệm.

h) Tham gia các hoạt động khác do cụm, khối thi đua thống nhất tổ chức.

Điều 5: Hoạt động của cụm, khối thi đua

1. Hội nghị ký kết giao ước thi đua đầu năm

a) Thành phần

* Đối với cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức, thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưng tỉnh được giao phụ trách theo dõi, chđạo cụm, khối thi đua;

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong cụm, khi thi đua.

* Đối với cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý, tổ chức, thành phần gồm:

- Thủ trưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị quản lý cụm, khi thi đua.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua.

b) Nội dung:

- Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của cụm, khối thi đua (nếu có).

- Xây dựng nội dung giao ước thi đua gắn với chủ đề, mục tiêu chung; chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu riêng của các đơn vị thành viên.

- Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua của cụm, khối thi đua.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành trong quý I của năm thi đua. Riêng khối các trường chuyên nghiệp, cao đng và các đơn vị sự nghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức trước 30/10 hàng năm.

2. Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

a) Thành phần

* Đối với cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức, thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh được giao phụ trách theo dõi, chỉ đạo cụm, khối thi đua;

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua.

* Đối với cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý, tổ chức, thành phần gồm:

- Thủ trưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị quản lý cụm, khối thi đua.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua.

Riêng cụm thi đua huyện, thành phố hoặc Cụm thi đua cấp xã do cấp huyện quản lý chỉ định 2 đến 3 đơn vị thành viên mời một đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc báo cáo tại Hội nghị.

b) Nội dung

- Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cụm, khối thi đua.

- Giới thiệu kết quả xây dựng mô hình, điển hình mới của đơn vị.

- Tọa đàm, trao đổi về các phương pháp nghiệp vụ; kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua khen thưởng của cụm, khối, đặc biệt là phương pháp đánh giá, kiểm tra, lượng hóa tiêu chí thi đua, biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới hiệu quả trên các lĩnh vực đặc thù theo các cụm, khối thi đua.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành trước ngày 15/7 của năm thi đua. Riêng khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơn vị sự nghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức vào tháng 3 hàng năm (Sau khi kết thúc học kỳ I).

3. Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua

a) Thành phần

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thành viên Hội đồng cơ quan, đơn vị quản lý cụm, khối được giao phụ trách theo dõi, chỉ đạo cụm, khối thi đua;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vu, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyên viên theo dõi cụm, khối thi đua (đi với cụm, khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh qun lý, tổ chức).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong cụm, khối thi đua.

b) Nội dung

- Đánh giá kết quả hoạt động của cụm, khối thi đua trong năm và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Thông báo kết quả tự chấm điểm, thẩm định điểm của các đơn vị trong cụm, khối thi đua.

- Bình chọn, xếp hạng thi đua; đề nghị Ủy ban nhân dân tặng Cthi đua cho đơn vị tiêu biu, xuất sắc dẫn đầu cụm, khối và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đơn vị xếp thứ Nhì, Ba theo slượng phân bổ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Giới thiệu, suy tôn cụm trưởng, khối trưng, cụm phó, khối phó thi đua năm tiếp theo.

- Phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành chậm nhất vào 31/12 hàng năm. Riêng khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơn vị sự nghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức trước 30/7 hàng năm.

4. Các cụm, khối thi đua có trách nhiệm báo cáo cơ quan thường trực Hội đồng và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh được phân công phụ trách hoặc Thủ trưng cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động cụm, khối để được hướng dẫn, chỉ đạo về nội dung, chương trình, báo cáo tự chấm điểm, thẩm định điểm theo điểm h, khoản 1, Điều 4 Quy chế này (tối thiểu trước 3 ngày diễn ra hội nghị sơ kết, tổng kết).

Điều 6. Chế độ kiểm tra và thông tin báo cáo:

a) Chế độ kiểm tra: Tùy vào tình hình thực tế và số lượng các đơn vị thành viên trong các cụm, khối thi đua, cụm trưng, khối trưng thống nhất với các cụm phó, khối phó xây dựng kế hoạch, chương trình và hình thức tổ chức kiểm tra phù hợp, hiệu quả, báo cáo thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động cụm, khối.

- Đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã giao ước từ đầu năm gửi cụm trưng, khối trưởng tổng hợp, cơ quan, đơn vị quản lý cụm, khối và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi.

b) Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm hoặc báo cáo đột xuất (nếu có) với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hoặc cơ quan, đơn vị quản lý cụm, khối tổng hợp.

Điều 7: Nội dung các tiêu chí thi đua chủ yếu

1. Đối với Cụm, khối thi đua các huyện, thành phố và các quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

a) Điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 1.000 điểm:

Lấy kết quả chấm điểm của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt (kết quthực hiện các chtiêu pháp lệnh do HĐND và UBND tỉnh giao; chỉ tiêu ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm khác của năm thi đua) để xét, đánh giá, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị.

b) Điểm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm: Do Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, tự chấm điểm đánh giá; cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh thẩm định lại trên cơ sở tài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến gồm các chtiêu chủ yếu sau:

- Triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị, Luật Thi đua, khen thưởng, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Triển khai cụ thể hóa, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua.

- Xây dựng ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng, văn bản hướng dẫn cụ thể hóa chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước (thi đua thường xuyên).

- Xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước (thi đua chuyên đề, theo đợt) gắn với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó của cơ quan, đơn vị, địa phương và chuyên đề, đợt thi đua của tỉnh hàng năm; sơ tổng kết hàng năm và giai đoạn thi đua theo chỉ đạo của tỉnh.

- Triển khai thực hiện các quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; định kỳ giới thiệu mô hình điển hình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Thực hiện tốt việc ban hành tiêu chí, thang điểm và chấm điểm thi đua đối với các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức Hội cấp huyện theo quy định tại Quy chế này.

- Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết các phong trào thi đua; giải quyết đơn thư khiếu nại tcáo về công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt công tác khen thưởng; chất lượng xét duyệt, cho ý kiến khen thưởng; Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp (thường xuyên, chuyên đề) cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp Nhà nước; trình tự, thủ tục hồ sơ khen thưởng, tiến độ đề nghị khen thưởng.

- Thực hiện tốt các quy định về hoạt động sáng kiến, giải pháp; phổ biến, nhân rộng, áp dụng sáng kiến, giải pháp.

- Thực hiện đầy đủ đúng thời gian quy định về chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thi đua, khen thưởng; chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tnh Hòa Bình ban hành chế độ báo cáo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố; Quyết định s251/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011.

2. Đối với khối các quan Đảng, các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội; các Khối thi đua Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức, quản lý; Khối các Trường Chuyên nghiệp, Cao đẳng; các đơn vị sự nghiệp do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức, quản lý.

a) Điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 700 điểm

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trđược Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ, Ngành, Đoàn thể, Hội Trung ương hoặc đơn vị, Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh giao.

- Nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Nội quy, Quy chế, Điều lệ tổ chức Hội, Đoàn thể Trung ương; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực.

- Chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được giao.

- Công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động sáng kiến, giải pháp, phổ biến nhân rộng sáng kiến, giải pháp; bi dưỡng và đào tạo cán bộ.

- Tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ.

- Thực hiện cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường; vệ sinh, an toàn thực phm.

b) Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp Iut của Nhà nưc; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sch, vững mnh 300 điểm

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, điều lệ tổ chức hội, đoàn thể Trung ương.

- Triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;

- Không có cán bộ vi phạm từ khiển trách trở lên (cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý).

- Thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình về triển khai thực hiện Học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng; xếp loại tổ chức đoàn thể (nếu có).

- Thực hiện tốt công tác dân vận, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

c) Điểm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm

Do các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội; Khối các Trường Chuyên nghiệp, Cao đẳng; khối các đơn vị sự nghiệp, trường học tự chấm điểm đánh giá; quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh và quan tổ chức, quản lý Cụm, khi thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thẩm định lại trên cơ stài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến theo các chỉ tiêu chủ yếu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

3. Đối với Khối Doanh nghiệp, Ngân hàng và Bảo hiểm; Khối Doanh nghiệp, Hp tác xã

a) Điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tt chỉ tiêu, nhiệm vụ đưc giao 700 điểm

- Các chỉ tiêu kinh tế (Tốc độ tăng trưởng; tổng doanh thu, năng suất lao động, lợi nhuận; nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động và các chỉ tiêu khác).

- Các giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm.

- Tham gia xây dựng củng can ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, chính sách đối với người lao động (Tỷ lệ người được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp... trên tổng scán bộ, công nhân viên, người lao động).

- Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện việc làm, các quy định về bảo hộ lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới.

b) Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vng mạnh 300 điểm

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Doanh nghiệp, quản lý thuế, Luật kế toán; các quy định pháp luật liên quan.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình về triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt các quy định về thỏa ước lao động tập thể, không để xảy ra tranh chấp lao động, khiếu kiện kéo dài, đình công, bãi công, mất an ninh trật tự; mất an toàn, gây cháy nổ, tai nạn lao động...

- Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn và các đoàn thể trong doanh nghiệp.

- Tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy.

- Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng; xếp loại tổ chức đoàn thể.

- Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Điểm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm

Do các Doanh nghiệp, Hp tác xã tự chấm điểm đánh giá; cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh và cơ quan tổ chức, quản lý Cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện) thẩm định lại trên cơ sở tài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến theo các chỉ tiêu chủ yếu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

4. Đối với khối các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội cấp huyện

a) Điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị (Điểm bình quân của Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội cấp tỉnh và điểm do các Khối thi đua cấp huyện chấm) 700 điểm:

- Điểm chấm các chỉ tiêu ngành, lĩnh vực do Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội cấp tỉnh đánh giá. Tiêu chí chấm điểm do Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội cấp tỉnh ban hành.

- Điểm chấm do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc các Khối thi đua cấp huyện ban hành trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 7 Quy chế này.

b) Thực hiện các chủ trương của Đng, chính sách và pháp Iut của Nhà nưc; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh 300 điểm

Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 Quy chế này.

c) Điểm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm

Do các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức Hội cấp huyện tự chấm điểm đánh giá; cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện thẩm định lại trên cơ stài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến theo các chỉ tiêu chủ yếu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

5. Đối với khối các xã, thị trấn

a) Điểm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 1.000 điểm

Lấy kết quả chấm điểm của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp huyện trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh do HĐND và UBND cấp huyện giao; chtiêu ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm khác của năm thi đua) để xét, đánh giá, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị.

b) Điểm thc hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm

Do UBND cấp xã tự chấm điểm đánh giá; cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện thẩm định lại trên cơ sở tài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị, Luật Thi đua, Khen thưởng, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Triển khai cụ thể hóa, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua.

- Xây dựng ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng, văn bản hướng dẫn cụ thể hóa chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước (thi đua thường xuyên).

- Xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước (thi đua chuyên đề, theo đợt) gắn với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó của địa phương và chuyên đề, đợt thi đua của tỉnh hàng năm; sơ tổng kết hàng năm và giai đoạn thi đua theo chỉ đạo của tỉnh.

- Triển khai thực hiện các quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các đin hình tiên tiến; định kỳ giới thiệu mô hình điển hình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

- Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt công tác khen thưởng; chất lượng xét duyệt, cho ý kiến khen thưởng; Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp (thường xuyên, chuyên đề) cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp nhà nước; trình tự, thủ tục hồ sơ khen thưởng, tiến độ đề nghị khen thưởng.

- Thực hiện tốt các quy định về hoạt động sáng kiến, giải pháp; phổ biến, nhân rộng, áp dụng sáng kiến, giải pháp.

- Thực hiện đầy đủ đúng thời gian quy định về chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thi đua, khen thưởng.

6. Đối với khối các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện

a) Điểm thi đua thc hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 700 điểm

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trđược Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và ngành Giáo dục giao (Chtiêu về số lượng, chất lượng; kết quả các mặt giáo dục; xây dựng đội ngũ; tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tt nghiệp trung học cơ sở...).

- Nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giáo dục và đào tạo, chế độ chính sách của ngành.

- Chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành giáo dục được giao.

- Công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động sáng kiến, giải pháp, phổ biến nhân rộng sáng kiến, giải pháp; giáo viên học sinh giỏi các cấp; bồi dưỡng và đào tạo cán bộ.

- Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động; các phong trào toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thực hiện cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường; vệ sinh, an toàn thực phẩm.

b) Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh 300 điểm

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, điều lệ trường học.

- Triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm từ khiển trách trở lên.

- Thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị s05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức có hiệu quả, có nhiu cách làm và mô hình về trin khai thực hiện “Hc tập và làm theo tư tưởng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng; xếp loại tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện tt công tác dân vận, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

c) Điểm thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 200 điểm

Do đơn vị Trường học và Khối trường thuộc các cấp học tự chấm điểm đánh giá; cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện và phòng giáo dục và đào tạo thẩm định lại trên cơ sở tài liệu minh chứng và theo dõi chế độ thông tin báo cáo, tài liệu theo dấu công văn đến theo các chỉ tiêu chủ yếu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

* Căn cứ vào những nội dung, tiêu chí thi đua chủ yếu nêu trên, các cụm, khối thi đua của tỉnh cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm một số tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù của cụm, khi, nhưng không vượt quá 30% stiêu chí đã quy định trong từng nội dung. Việc cụ thhóa nội dung thi đua, phân chia thang, bảng điểm, điểm thưởng không được vượt quá tng số điểm đã quy định cho mi nội dung thi đua và được các thành viên trong cụm, khối thi đua thảo luận, thng nhất ban hành sau khi có ý kiến nghiệp vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị quản lý cụm, khi đlàm căn cứ cho việc chấm điểm, thẩm định điểm và bình xét thi đua hàng năm.

Điều 8. Nguyên tắc, phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua và hồ sơ thủ tục đề nghị

1. Nguyên tắc chấm điểm

- Đối với các cụm, khối thi đua có các đơn vị thuộc đối tượng xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh do HĐND và UBND cùng cấp giao; chỉ tiêu ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm khác của năm thi đua).

- Đi với các cơ quan, đơn vị khác thì lấy chỉ tiêu kế hoạch giao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc chỉ tiêu kế hoạch năm do ngành, lĩnh vực giao từ đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch do đơn vị xây dựng trong bản đăng ký thi đua từ đầu năm và giao ước thi đua của cụm, khối.

- Lấy các số liệu được xác định, thống nhất tại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh; các Ban, Ngành, Đoàn thể, Hội cấp huyện thì lấy báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đối với cấp tỉnh; cấp y, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý cấp trên và cấp có thẩm quyền đối với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Hội cp huyện); Báo cáo Tổng kết năm của các các đơn vị trong các cụm, khối thi đua và văn bản điều chỉnh số liệu của các đơn vị thành viên và các tài liệu minh chứng làm căn cứ tính điểm, tỷ lệ kết quả đạt được để chấm điểm thi đua.

- Khối các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức Hội cấp huyện: Lấy điểm do sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh chấm cộng với điểm khối thi đua chấm chia 2 làm cơ sở xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Điểm cộng, điểm trừ

a) Điểm cộng: Dùng để thưởng cho các chỉ tiêu quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 Điều 7 Quy chế này: Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện thưng điểm theo nguyên tắc mỗi chỉ tiêu vượt 1% cộng 01 điểm.

b) Điểm trừ: Nếu kết quả các chỉ tiêu thi đua thực hiện thấp hơn 1% so kế hoạch sẽ bị trừ 02 điểm cho mỗi chỉ tiêu quy định tại khoản 2, 3, 4, 6 Điều 7 Quy chế này.

3. Các căn cứ đánh giá

Căn cứ quy chế hoạt động của cụm, khối thi đua; căn cứ bản đăng ký thi đua; kết quả đạt được trong năm thi đua; điểm đơn vị tự chấm; kết quả kiểm tra; các thông tin văn bản liên quan để làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua cho mi đơn vị thành viên; điểm do sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh chấm cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội cấp huyện và số liệu cung cấp của các ngành có liên quan (nếu có).

4. Căn cứ xếp loại thi đua

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; kết quả chấm điểm của đoàn kiểm tra (nếu tổ chức đoàn kiểm tra) hoặc kết quả chấm điểm, kết quả thm định lại điểm của cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó đã được các đơn vị thành viên thng nhất tại hội nghị kim tra hoặc hội nghị trù bị trước khi diễn ra hội nghị tổng kết cụm, khối thi đua, sau khi đã có ý kiến của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quản lý cụm, khối do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tổ chức, quản lý.

5. Quy trình đánh giá

- Các đơn vị thành viên tự chấm điểm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả.

- Tổng hợp, thẩm định lại kết qutự chấm điểm thông báo cho các đơn vị thành viên.

- Báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan quản lý cm, khối và thành viên Hội đồng được phân công theo dõi, chỉ đạo Khi thi đua theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 4 và khoản 4, Điều 5 Quy chế này.

- Tổ chức cuộc họp tổng kết, bình xét thi đua.

6. Bình xét thi đua

a) Bình xét thi đua đối với Cthi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Trên cơ sở nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua, Bảng tự chấm điểm của các đơn vị trong cụm, khối; điểm thm định của trưởng khối, phó trưởng khối; cụm trưng, cụm phó tổng hợp.

- Các thành viên trong cụm, khối xem xét thống nhất với kết quả tổng hợp thi đua. Kết quả xếp hạng từ số điểm cao đến số điểm thấp. Đơn vị có số điểm cao nhất (đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng đề nghị tặng Cờ dẫn đu cụm, khối thi đua; các đơn vị có số điểm đạt kế tiếp là đơn vị được đề nghị tặng giải Nhì, Ba cụm, khối theo quy định.

- Chỉ áp dụng hình thức bỏ phiếu kín trong trường hp khi có từ 02 đơn vị trở lên có tổng số điểm bằng nhau.

- Căn cứ kết quả bình xét và đề nghị trình khen của các cụm, khối thi đua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng Cờ và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Bình xét thi đua đối với cờ thi đua của Chính phủ

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn 20% trong số những đơn vị đạt Cờ thi đua xut sc của Ủy ban nhân dân tỉnh và đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng để đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định, tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, cho ý kiến. Căn cứ kết quả cho ý kiến bằng phiếu kín của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tnh). Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

7. Hồ sơ và thời gian trình khen thưởng

a) Hồ sơ, thủ tục gồm

- Tờ trình đề nghị của cụm trưởng, khối trưởng.

- Biên bản họp xét thi đua của cụm, khối thi đua.

- Bảng tổng hợp chấm điểm của cụm, khối thi đua.

- Báo cáo thành tích của đơn vị.

- Đi với cụm, khối thi đua trực thuộc phải có ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao quản lý.

- Hồ sơ trình khen thưởng nộp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số lượng gồm:

+ Khen thưởng tổng kết năm (Cờ thi đua, Bằng khen): 01 bộ bản chính.

+ Cờ thi đua của Chính phủ: 05 bộ bản chính

+ File điện tử hồ sơ trình khen thưởng: Tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể ở định dạng “.doc”.

b) Thời gian trình khen

- Đối với khen tổng kết năm (Cthi đua, Bằng khen): trước ngày 05/01 năm sau.

- Đối với danh hiệu Cthi đua của Chính phủ: trước ngày 20/02 năm sau

- Riêng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ 15/6 đến 15/8 hàng năm.

c) Những trường hp không xét khen thưởng

- Không đăng ký và ký kết giao ước thi đua hàng năm.

- Đơn vị có các vụ tiêu cực, tham nhũng, có sai phạm phải xử lý kỷ luật trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chưa xét thi đua đối với những đơn vị có dấu hiệu sai phạm đang chờ các quan có thẩm quyền kết luận.

- Các cụm, khối hoạt động không tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này, sẽ không được công nhận kết quả bình xét thi đua.

- Những đơn vị không đăng ký thi đua, không có báo cáo tổng kết thi đua và bảng chấm điểm sẽ không xét công nhận các danh hiệu thi đua; không xét khen thưởng và hiệp y khen thưởng cho tập thể đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị đó.

8. Cơ cấu lựa chọn đề nghị khen thưởng (Cthi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đu; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị đạt giải Nhì, Ba) tại các Cụm, Khối thi đua của tỉnh quản lý:

- Khối có dưới 06 đơn vị: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì.

- Khối từ 06 đến 08 đơn vị: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Khối có 09 đến 10 đơn vị: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

- Khối từ 11 trở lên: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.

9. Cơ cấu lựa chọn đề nghị khen thưởng (Cờ thi đua của UBND tnh cho đơn vị dẫn đầu; Bằng khen của Chtịch UBND tỉnh cho đơn vị đạt giải Nhì, Ba) tại các Cụm, Khi thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các sở, ban, ngành tổ chức, quản lý:

- Khối dưới 09 đơn vị: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì.

- Khối từ 09 đến 13 đơn vị: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

- Khối từ 14 đến 20 đơn vị: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.

- Khối từ 21 đến 30 đơn vị: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba.

- Trên 30 đơn vị: 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 05 giải Ba.

10. Cơ cấu lựa chọn đề nghị khen thưởng (Cthi đua ca UBND tnh cho đơn vị dẫn đầu; Bằng khen của Chtịch UBND tỉnh cho đơn vị đạt giải Nhì, Ba) tại các Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch UBND tnh ủy quyền cho UBND huyện, thành phquản lý:

- Khối thi đua các xã, phường, thị trấn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Khối thi đua Doanh nghiệp; Khối Thi đua Hợp tác xã: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

- Khối thi đua Các cơ quan tham mưu, tổng hợp; Khối các cơ quan Đảng; Khối thi đua các cơ quan Nội chính; Khối thi đua các cơ quan Quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 ba.

- Khối thi đua các cơ quan Quản lý Nhà nước về Văn hóa xã hội; Khối thi đua các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Khối thi đua các Ban quản lý và Trung tâm thuộc cấp huyện: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Khối thi đua Giáo dục:

+ Khối dưới 11 đơn vị: 01 gii Nhất, 01 giải Nhì, 01 Ba.

+ Khối từ 12 đơn vị trở lên: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba.

11. Mức tiền thưng

Thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào quy chế này, cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua của tnh có trách nhiệm xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp, thảo luận và thống nhất với các thành viên của Cụm, khi mình thực hiện các nội dung thi đua theo đúng quy định. Tổ chức ký kết giao ước thi đua và đăng ký các chỉ tiêu thi đua theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tổ chức, quản lý cụm, khối; được giao chấm điểm thi đua theo ngành, lĩnh vực:

a) Chịu trách nhiệm cụ thể hóa quy định này thành Quy định tổ chức, hoạt động và hướng dẫn các cụm, khối thi đua trực thuộc theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua do các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức; kiểm tra, giám sát, theo dõi, chỉ đạo, xét duyệt, đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.

b) Chịu trách nhiệm ban hành tiêu chí, thang điểm ngành, lĩnh vực và kết quả chấm điểm cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện theo quy định tại Quy chế này, tng hp gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo kết quả chấm điểm về các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện trước ngày 10/12 hàng năm; các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trước ngày 30/6 hàng năm để tổng hp, bình xét thi đua.

3. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả chấm điểm ngành, lĩnh vực của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh thông báo cho Khối thi đua tng hp, chấm điểm; báo cáo Hội đồng tại kỳ họp xét, khen thưởng tổng kết thi đua vào cuối năm.

4. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị gửi ý kiến tham gia về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh điều chnh, bổ sung kịp thời./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 280/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 03/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 280/QĐ-UBND

369

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341966