• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Tải về Quyết định 2808/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BNN-CB ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (lĩnh vực Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KS TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

01

Công nhận làng nghề

02

Công nhận nghề truyền thống

03

Công nhận làng nghề truyền thống

II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

01

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1. Công nhận làng nghề

1

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ từ UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách trình UBND tỉnh xét công nhận.

- UBND cấp tỉnh lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho).

Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho). Viên chức trả kết quả cho người nhận theo các bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Viên chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Số lượng: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định và cấp giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính; Giấy chứng nhận.

8

Lệ phí

Không

9

Mẫu đơn, tờ khai

Không có

10

Điều kiện thực hiện TTHC

Làng nghề được công nhận phải đạt 03 tiêu chí sau:

a) Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn.

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

c) Chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

2. Công nhận nghề truyền thống

1

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ từ UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách trình UBND tỉnh xét công nhận.

- UBND cấp tỉnh lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho).

Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho). Viên chức trả kết quả cho người nhận theo các bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Viên chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng. Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

b) Số lượng: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định và cấp giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính; Giấy chứng nhận.

8

Lệ phí

Không

9

Mẫu đơn, tờ khai

Không có

10

Điều kiện thực hiện TTHC

Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt 03 tiêu chí sau:

a) Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

b) Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

3. Công nhận làng nghề truyền thống

1

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ từ UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách trình UBND tỉnh xét công nhận.

- UBND cấp tỉnh lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho).

Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn (Số 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho). Viên chức trả kết quả cho người nhận theo các bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Viên chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Trường hợp đã được công nhận làng nghề thì hồ sơ gồm:

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

* Trường hợp chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống được công nhận thì hồ sơ gồm:

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Những làng chưa đạt tiêu chuẩn: Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn; Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận nhưng có ít nhất một nghề truyền thống được công nhận thì hồ sơ gồm:

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Số lượng: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định và cấp giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính; Giấy chứng nhận.

8

Lệ phí

Không

9

Mẫu đơn, tờ khai

Không có

10

Điều kiện thực hiện TTHC

Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống như sau:

a) Đạt tiêu chí làng nghề:

- Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước

b) Có ít nhất một nghề truyền thống:

- Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc;

- Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

II. Lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

1. Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả Kết quả của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện: Địa chỉ Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

* Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo bưu điện cho người nộp (theo địa chỉ ghi trên bì thư) để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ (nếu có): Viên chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận các thành phần hồ sơ còn thiếu và hướng dẫn 01 lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được gửi đến tổ chức, cá nhân bằng các hình thức: trực tiếp, bưu điện (theo địa chỉ ghi trên bì thư).

* Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và Giấy giới thiệu của cơ sở đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ):

- Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30.

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (Phụ lục III - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch);

- Bản sao chụp Hóa đơn (Invoice);

- Bản sao chụp Danh mục hàng hóa (Packing List);

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin);

- Bản sao chụp Vận đơn (Bill of Loading);

- Bản sao chụp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Bản sao chụp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

- Bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (viết tắt là CFS) đối với muối ăn do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (theo mẫu tại Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT).

- Bản chính Biên bản lấy mẫu (Phụ lục IV - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT);

- Bản chính Kết quả thử nghiệm mẫu muối nhập khẩu do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa cấp (Phụ lục VI - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm tra hồ sơ và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 01 ngày làm việc;

- Thời hạn bổ sung đầy đủ hồ sơ: 10 ngày làm việc;

- Thời hạn giải quyết sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 02 ngày làm việc.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức;

- Cá nhân.

7

Mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (Phụ lục III - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT);

8

Phí, lệ phí (nếu có)

Không.

9

Kết quả thực hiện TTHC

- Thông báo Kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không.

10

Điều kiện thực hiện TTHC

- Các loại muối nhập khẩu thuộc nhóm 2501 theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu tương ứng quy định tại Điều 4 và Phụ lục I - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT);

- Lô hàng muối nhập khẩu chỉ được phép đưa vào sản xuất hoặc lưu thông trên thị trường khi Cơ quan kiểm tra ra “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu” xác nhận lô hàng đáp ứng được yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu (Phụ lục II - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT) và cơ quan Hải quan thông quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

 

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên cơ quan chủ quản
Tên tổ chức nhập khẩu
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /…..

…….., ngày …. tháng …. năm 20…

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

Kính gửi:……………………… (Tên cơ quan kiểm tra)

Người nhập khẩu: .......................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………..Fax: ……………………..Email:...................................

Địa chỉ bảo quản lô hàng (theo quy định của Cơ quan Hải quan): ....................................

...................................................................................................................................

Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu sau:

TT

Tên hàng hóa, mã HS

Đặc tính kỹ thuật và Mục đích sử dụng

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ Số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm:

Cơ quan kiểm tra xác nhận

1

□ Hợp đồng (Contract) số: ………. ngày …..

2

□ Danh mục hàng hóa (Packing list) số: ………. ngày …..

3

□ Hóa đơn (Invoice) số: ………. ngày …..

4

□ Vận đơn (Bill of Loading) số: ………. ngày …..

5

□ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ………. ngày …..

6

□ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) số: ………. ngày …..

7

□ Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có) số: ……… ngày …..

8

□ Mẫu muối có dán số hiệu niêm phong của Hải quan số: ………… và biên bản lấy mẫu có xác nhận của Hải quan số: ………. ngày ……

9

□ Kết quả thử nghiệm chất lượng muối nhập khẩu số: ………. ngày…. tại: …….

10

□ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với muối ăn số: ……… ngày ……

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu đối với mã HS …………… quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số: ……/2014/TT-BNNPTNT ngày …. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

NGƯỜI NHẬP KHẨU
(ký tên, đóng dấu)

CƠ QUAN KIỂM TRA XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.

2. Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục số: ………… trong thời gian 10 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

Vào sổ số: …………./………… ngày .... tháng .... năm 20…..

 


Nơi nhận:
- Người nhập khẩu;
- Lưu: VT,...

Người kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2808/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2808/QĐ-UBND

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331315