• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2020 về công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 281/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU THUỘC TỈNH NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018; Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018; Tờ trình số 104/Tr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 453/TTr-BNV, ngày 23 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 05 xã gồm: Xã Phước Kháng, xã Phước Chiến, xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc; xã Phước Hà thuộc huyện Thuận Nam và xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 2. Công nhận huyện Bác Ái và huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 3. Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/02/2020   Số công báo: Từ số 249 đến số 250
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 281/QĐ-TTg

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438401