• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 281/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 05/10/2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 05/10/2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của liên bộ, Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 05/10/2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 02/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông bắc bộ và đồng bằng Sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 209/TTr-SYT ngày 04/3/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 31/BC-SNV ngày 16/3/2015 về việc thẩm định thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

1. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để quản lý nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Y tế Tuyên Quang.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

a) Tiếp nhận nguồn vốn của nhà nước, huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn tài chính hợp thức khác.

b) Quản lý, sử dụng nguồn vốn của Nhà nước giao, tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho các hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo.

c) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước và của tỉnh về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

d) Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phân bổ kinh phí đúng mục đích, đối tượng.

đ) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng Quỹ; Quyết định đình chỉ, thu hồi đối với các đối tượng thực hiện sử dụng kinh phí của Quỹ sai mục đích.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

4. Quỹ có Ban Quản lý, Ban Kiểm soát và Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Quản lý, Ban Kiểm soát quỹ được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Quỹ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
-
PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;

- Như Điều 2 (thực hiện);
- Sở LĐTBXH;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng TH, VX;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 28/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 281/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331486