• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2017 về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 2828/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1399/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021; số 1516/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chủ yếu về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021:

Nguyên tắc chung: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ khi quyết định những vấn đề theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết hợp giữa sự lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh với trách nhiệm Chủ tịch là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh và đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc theo những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và những công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp, giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước hội đồng nhân dân tỉnh, trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Khi Chủ tịch đi công tác vắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch thường trực (hoặc một Phó Chủ tịch nếu Phó Chủ tịch Thường trực cũng đi vắng) để chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hằng ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì chỉ đạo phối hợp hoạt động chung của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phó Chủ tịch giúp việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số ngành, địa phương thuộc tỉnh và một số ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong phạm vi lĩnh vực công việc được phân công, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tăng cường phối hợp giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì trực tiếp phối hợp với các Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch còn có ý kiến khác nhau chưa thống nhất, thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định cụ thể.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật, theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- hằng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kiểm điểm công tác trong tuần, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tiếp theo và giải quyết những công việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thấy cần phải có sự bàn bạc, trao đổi thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tùy theo yêu cầu điều hành thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trực tiếp giải quyết một số công việc cụ thể đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc quyết định bổ sung, điều chỉnh lại sự phân công giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các ủy viên UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công phụ trách, chỉ đạo hoạt động của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Kiểm tra, đôn đốc các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình được phân công phụ trách; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các ngành, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với quy định của pháp luật thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản và việc làm sai trái đó, đồng thời chỉ đạo biện pháp xử lý và báo cáo lại Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền; xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý những vấn đề thuộc chủ trương, cơ chế, chính sách chưa được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. Theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo xử lý các vấn đề nội bộ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách.

5. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng).

6. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết các lĩnh vực theo phân công. Những nội dung chỉ đạo quản lý vượt thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai. Cùng một thời điểm có nhiều nội dung công việc của 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đó chủ động phối hợp, đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác hỗ trợ, đảm bảo hài hòa không được bỏ nội dung công việc, trường hợp không giải quyết được thì báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh.

1. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nội chính; tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác quy hoạch (chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch); quyết định chủ trương trên các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính - ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư; chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư); chủ trương đầu tư dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp; chủ trương cấp phép, gia hạn, điều chỉnh cấp phép khai thác các loại khoáng sản; chủ trương về giao đất, giao rừng; chủ trương cổ phần hóa các công ty nhà nước và những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, các chủ trương lớn trên các lĩnh vực khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Phụ trách, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo: bộ Chỉ huy Quân sự, bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Công an, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Là Chủ tịch hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, hoặc do Thường trực Tỉnh ủy phân công.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn thành phố hạ Long.

2. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P1):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý đất đai; nông, lâm, thủy sản; kiểm lâm, kiểm ngư; kinh tế biển; chương trình biển Đông - hải đảo; chương trình xây dựng nông thôn mới; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 196 về “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020”; tài nguyên và môi trường (bao gồm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than, cát, đá, sỏi...); phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; khoa học - công nghệ; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); chỉ số cải cách hành chính (Par Index); chỉ số quản trị hành chính công (PaPi); công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; thi đua - khen thưởng; là Phó Chủ tịch thứ nhất hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cải cách hành chính; đề án xây dựng Chính quyền điện tử; trung tâm hành chính công; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, ban Xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm hành chính công tỉnh, ban Quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử, ban Quản lý vườn quốc gia bái Tử Long.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động, hội Nông dân, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và các công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi công tác vắng.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ký hiệu: P2):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, kế hoạch, thống kê, tài chính, thuế, tín dụng, ngân hàng, kho bạc; giá đất; xúc tiến hỗ trợ đầu tư; là Trưởng ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; phụ trách chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khu vực kinh tế FdI; chỉ đạo thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; quản lý, phát triển doanh nghiệp.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác kiểm toán; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý và triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, ban Quản lý Khu kinh tế, ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Cục Thống kê, Cục thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo, theo dõi dự án BOT, BT: Đường dẫn và cầu bắc Luân II; đường cao tốc nối thành phố hạ Long với hải Phòng; cầu bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan và Chính phủ trong việc đôn đốc tiến độ ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và triển khai những nội dung công việc quan trọng theo Kết luận 47-KL/TW ngày 06/5/2009, Thông báo số 108-Tb/TW ngày 01/10/2012 của bộ Chính trị, Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân Đồn.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hội doanh nhân trẻ tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Móng Cái, hải hà, Vân Đồn.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

4. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ký hiệu: P3):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: y tế; giáo dục - đào tạo; văn hóa, thể thao; du lịch; dân tộc - tôn giáo; lao động - thương binh và xã hội; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xóa đói giảm nghèo; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội; giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các di tích trọng điểm; thông tin truyền thông, tuyên truyền; báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi công tác: Đào tạo nguồn nhân lực; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế, du lịch; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực phân công; phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở y tế, ban dân tộc, bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Quảng Ninh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội Liên hiệp Phụ nữ, hội Chữ thập đỏ, hội Văn học nghệ thuật, hội Nhà báo tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

5. Ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ký hiệu: P4):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp (bao gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh than, điện, vật liệu xây dựng); cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, quản lý thị trường; là Trưởng ban 389 tỉnh; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; tư pháp; hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế về kinh tế; phân giới, cắm mốc biên giới Việt - Trung; quản lý các khu vực mốc biên giới và biên giới trên bộ, trên biển; lĩnh vực xuất, nhập khẩu tại khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở, cảng biển và hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, theo dõi công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các dự án có nguồn vốn Oda và quan hệ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho đầu tư phát triển.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục hải quan, Cục Thi hành án tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Bình Liêu, Đầm Hà.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

6. Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ký hiệu: P5):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; giải phóng mặt bằng; chính sách, đơn giá giải phóng mặt bằng; đơn giá xây dựng cơ bản; địa giới hành chính; nâng cấp đô thị; phát triển nhà ở; xây dựng cơ bản và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự đô thị; quản lý nhà nước về quy hoạch, hoạt động xây dựng đối với các di tích trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là các di tích trọng điểm; giao thông vận tải; là Phó Trưởng ban phụ trách an toàn giao thông tỉnh; phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án trong Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp).

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đầu tư theo hình thức BOT, BT (trừ dự án đường dẫn và cầu bắc Luân II, đường cao tốc nối thành phố hạ Long với hải Phòng, cầu bạch Đằng và nút giao cuối tuyến); theo dõi, kiểm tra việc quản lý, hoạt động của các dự án BOT, BT khi đưa vào hoạt động.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng của tỉnh và các địa phương; kiểm tra, đôn đốc quản lý các dự án hạ tầng đô thị.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Phụ trách, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, ban Tiếp công dân, các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Cô Tô, Quảng yên.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

7. Nhiệm vụ của các ủy viên UBND tỉnh:

- Các ủy viên UBND tỉnh là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; đồng thời giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với bộ, ban, ngành Trung ương theo lĩnh vực ngành dọc.

- Thực hiện các công việc khác khi được UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 5. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2828/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 18/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2828/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362609