• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 2828/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương; Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương; Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước, hóa chất, xuất nhập khẩu, khoa học công nghệ cấp thành phố và thủ tục thuộc lĩnh vực công thương cấp huyện được công bố tại Quyết định Sao y số 24/SYQĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; thủ tục số 4 thuộc lĩnh vực công thương cấp huyện tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

I. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Công Thương

1

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Kinh tế quận/ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

1.200.000đ/ lần thẩm định

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Kinh tế quận/ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Không có

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Kinh tế quận/ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Không có

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

I. Thủ tục hành chính cấp thành phố

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

2

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

3

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

4

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

2. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

BCT-CTO-270387

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

2

BCT-CTO-270395

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

3

BCT-CTO-270412

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

4

BCT-CTO-270420

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

5

BCT-CTO-270517

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

6

BCT-CTO-270576

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

7

BCT-CTO-270581

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

8

BCT-CTO-270588

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

9

BCT-CTO-270593

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

10

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

11

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

12

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

3. Lĩnh vực Hóa chất

1

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

2

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

3

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

4

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

5

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

6

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

7

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

8

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

4. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

1

BCT-CTO-274967

Xác nhận Bản cam kết thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

5. Lĩnh vực Khoa học công nghệ

1

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

2

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

II. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1. Lĩnh vực công thương

1

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

2

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

3

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

4

Bộ Công Thương chưa nhập

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2828/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 30/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2828/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400064