• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2831/QĐ-UBND hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace - Hồ Núi Cốc do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Tải về Quyết định 2831/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 ĐỐI VỚI DỰ ÁN HEAVEN PEACE - HỒ NÚI CỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định s 3766/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ;

Căn cứ Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phổ Yên;

Căn cứ Công văn số 344/HĐND-VP ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1702/STNMT-QLĐĐ ngày 29/8/2016 về việc đề nghị hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace - Hồ Núi Cốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace - Hồ Núi Cốc tại địa bàn huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 3763/QĐ-UBND , 3766/QĐ-UBND , 3770/QĐ-UBND ngày 30/12/2015.

Điều 2. Giao UBND huyện Đại Từ, UBND thành phố Thái Nguyên và UBND thị xã Phổ Yên công bố công khai việc hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace - Hồ Núi Cốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
DAT. QĐ. 28/10. 15 b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2831/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2831/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331936