• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 2831/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TẠI TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn; số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: số 09/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; số 20/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 555/TTr-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục I kèm theo), gồm:

a) Công bố mới: 5 (năm) thủ tục hành chính;

b) Sửa đổi, bổ sung: 8 (tám) thủ tục hành chính;

c) Bãi bỏ: 15 (mười lăm) thủ tục hành chính.

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Phụ lục II kèm theo), gm:

a) Công bố mới: 02 (hai) thủ tục hành chính;

b) Sửa đổi bổ sung: 02 (hai) thủ tục hành chính;

c) Bãi bỏ: 01 (một) thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên TTHC

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Thi tuyển công chức cấp xã

II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Thông báo thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành

III. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1

Thành lập Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

2

Giải thể Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

3

Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính mới

Tên thủ tục nh chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

T-TBH-065186-TT

Đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố

Tiếp nhận hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố

 

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni v ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2

T-TBH-065175-TT

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

3

T-TBH-065179-TT

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

T-TBH-065191-TT

Đăng ký Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của t chức tôn giáo cơ sở

Chấp thuận Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

5

T-TBH-065191-TT

Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

T-TBH-065172-TT

Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

7

T-TBH-065195-TT

Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành

8

T-TBH-065193-TT

Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi b, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

1

T-TBH-065168-TT

Xác nhận việc sửa chữa, nâng cấp công trình tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

2

T-TBH-065180-TT

Tiếp nhận người vào tu

3

T-TBH-065188-TT

Xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện, thành phố

II. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1

T-TBH-064534-TT

Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.

 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

2

T-TBH-064573-TT

Đình chỉ hoạt động của Trường tiểu học

3

T-TBH-064577-TT

Đình chỉ hoạt động của Trường trung học cơ sở.

4

T-TBH-064903-TT

Giải thể hoạt động của Trường tiểu học

5

T-TBH-064908-TT

Giải thể hoạt động của Trường trung học

6

T-TBH-064918-TT

Sáp nhập, chia tách Trường tiểu học

7

T-TBH-064925-TT

Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở

8

T-TBH-064929-TT

Thẩm định đề án thành lập Trường tiểu học

9

T-TBH-064935-TT

Thẩm định đề án thành lập Trường trung học cơ sở.

10

T-TBH-064951-TT

Thành lập trường Tiểu học

11

T-TBH-064953-TT

Thành lập trường Trung học cơ sở

12

T-TBH-064512-TT

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

2

Đăng ký tổ chc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính mới

Tên thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

T-TBH-061777-TT

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2

T-TBH-061797-TT

Đăng ký người vào tu tại cơ sở tôn giáo

Đăng ký người vào tu tại cơ sở tôn giáo

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ; bãi bỏ tại Quyết định s 05/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi b, hủy bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

T-TBH-115101-TT

Xác nhận đơn xin hoạt động tôn giáo

Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2831/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2831/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258727