• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


 

Quyết định 2832/QĐ-TĐC năm 2019 về Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Tải về Quyết định 2832/QĐ-TĐC
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2832/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Quyết định 836/QĐ-TĐC ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định các phương tiện theo quy định của Văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Chi cục TCĐLCL các tỉnh, TP;
- Viện ĐLVN; TTKT 1,2,3;
- TTĐT; TT Thông tin - Truyền thông;
- Lưu: VT; ĐL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2832/QĐ-TĐC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên văn bản

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1.

Taximet - Quy trình kiểm định

ĐLVN 01 : 2019

Thay thế ĐLVN 01 : 2014

2.

Cân ô tô - Quy trình kiểm định

ĐLVN 13: 2019

Thay thế ĐLVN 13: 2009

3.

Nhiệt kế thủy tinh - Chất lỏng - Quy trình kiểm định

ĐLVN 20 : 2019

Thay thế ĐLVN 20:2017

4.

Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định

ĐLVN 30 : 2019

Thay thế ĐLVN 30 : 2009

5.

Cân tầu hỏa động - Quy trình kiểm định

ĐLVN 33 : 2019

Thay thế ĐLVN 33: 2009

6.

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ giao thông - Quy trình kiểm định

ĐLVN 157 : 2019

Thay thế ĐLVN 157:2017

7.

Nhiệt kế thủy tinh - Rượu có cơ cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định

ĐLVN 158 : 2019

Thay thế ĐLVN 158:2017

8.

Nhiệt kế thủy tinh - Thủy ngân - Quy trình kiểm định

ĐLVN 159 : 2019

Thay thế ĐLVN 159:2017

9.

Đồng hồ khí công nghiệp - Quy trình kiểm định

ĐLVN 253 : 2019

Thay thế ĐLVN 253 : 2015

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2832/QĐ-TĐC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng   Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2832/QĐ-TĐC

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455468