• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 284/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 284/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TÔN GIÁO HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Quy định chung:

Việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại quyết định này.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Quà tặng chúc mừng: mức chi tối đa 1.000.000 đồng/1 lần/1 người;

2.2. Thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: mức chi tối đa 10.000.000 đồng/1 người/1 năm;

2.3. Trợ cấp thường xuyên: mức chi tối đa không quá 4.000.000 đồng/1 người/1 quý.

2.4. Chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời: Tuỳ theo đối tượng để quyết định mức chi cho phù hợp. Mức tối đa không quá 5.000.000 đồng/người.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ:

3.1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a. Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tôn giáo thuộc địa phương quản lí.

b. Hỗ trợ chức sắc, chức việc tôn giáo của các tổ chức tôn giáo ở địa phương, gồm:

- Trợ cấp thường xuyên đối với chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gặp khó khăn về kinh tế.

- Chi khen thưởng cho chức sắc, chức việc tôn giáo có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ Tổ quốc, có công lao đóng góp lớn trong việc giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo.

c. Hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trong một số trường hợp đặc biệt.

3.2. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định:

- Tặng quà chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán của dân tộc; ngày lễ trọng đại của tổ chức tôn giáo; nhân dịp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử;

- Thăm hỏi khi bị ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế;

- Chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

a. Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Hằng năm Ban Tôn giáo tỉnh xây dựng dự toán chi đối với chức sắc, chức việc tôn giáo về: Quà tặng chúc mừng, thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế, chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời; Gửi Sở Nội vụ để tổng hợp cùng với dự toán chi của ngành, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện việc chi đối với chức sắc, chức việc tôn giáo về: Quà tặng chúc mừng, thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế, chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời, theo đúng Quy định này; Thực hiện việc thanh toán kịp thời, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và Sở Tài chính, đề xuất và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định:

+ Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tôn giáo thuộc địa phương quản lí;

+ Hỗ trợ chức sắc, chức việc tôn giáo của các tổ chức tôn giáo ở địa phương, gồm: Trợ cấp thường xuyên đối với chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gặp khó khăn về kinh tế. Chi khen thưởng cho chức sắc, chức việc tôn giáo có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ Tổ quốc, có công lao đóng góp lớn trong việc giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo;

+ Hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trong một số trường hợp đặc biệt.

2. Các cơ quan, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc xây dựng dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí chi cho các tổ chức tôn giáo, hỗ trợ chức sắc, chức việc tôn giáo, phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại quyết định này, đồng thời phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính, các quy định của Luật NSNN, Luật kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng kinh phí ngân sách cấp chi sai đối tượng, chi sai mức quy định, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm thì phải bồi thường khoản tiền đã chi sai đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

3. Sở Nội vụ: Hằng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí năm trước và dự toán kinh phí năm sau từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

4. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 284/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 284/2014/QĐ-UBND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241343