• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 2850/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 438/TTr-STNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về cơ chế, nguyên tắc phối hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lp trong chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đăng ký đất đai và các nhiệm vụ khác của cấp huyện có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Những nội dung khác không đề cập trong Quy chế được thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện theo luật định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện phối hợp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định pháp luật.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm tham gia thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của cấp huyện mà nhiệm vụ đó có liên quan đến chức năng của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động để đảm bảo đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ có liên quan của huyện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai phải tuân theo Bộ thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật. Các cơ quan liên quan tham gia vào quy trình thực hiện thủ tục hành chính phải chấp hành đúng thời gian và nội dung công việc được quy định, việc chậm trễ, trì trệ tại cơ quan thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, không để ảnh hưởng tiến độ thực hiện thủ tục hành chính. Việc chậm trễ thuộc cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xử lý.

5. Những vấn đề vướng mắc về pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn để UBND cấp huyện thực hiện. Trường hợp UBND cấp huyện chưa thống nhất với hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thì báo cáo UBND tỉnh xử lý.

6. Những vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này, thì UBND cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thông tin để cùng trao đổi, xử lý.  Những vấn đề không thể thống nhất thì cùng báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chương II

PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm lựa chọn, phân công viên chức có đủ năng lực chuyên môn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện. Lương và các khoản phụ cấp của các viên chức này sẽ do cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai chi trả.

b) Viên chức tại của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện phải chấp hành quy chế tại cơ quan này. Công tác tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định thì tiếp nhận và chính thức quản lý bằng phần mềm, sổ sách và tính thời gian. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trực tiếp hướng dẫn và ra phiếu hướng dẫn để người dân bổ sung, không tiếp nhận hồ sơ khi chưa đủ thủ tục theo quy định.

c) Quá trình quản lý viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ mà phát hiện sai phạm thì lãnh đạo bộ phận một cửa thông tin ngay đến lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kiểm tra xử lý.

2. Xử lý hồ sơ

a) Thời gian, quy trình xử lý hồ sơ tuân thủ theo quy định của bộ thủ tục hành chính;

b) Các cơ quan có liên quan trong quy trình thực hiện thủ tục hành chính phải tích cực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ nhận một lần và thẩm định một lần duy nhất, chủ động trao đổi giữa các cơ quan để xử lý nhanh công việc, không được đùn đẩy trách nhiệm, cố ý làm kéo dài thời gian ảnh hưởng thời gian thủ tục hành chính. UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra xử lý nghiêm các cơ quan thuộc cấp huyện, UBND cấp xã có hành vi cố ý làm trì trệ thực hiện thủ tục hành chính. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thanh tra xử lý nghiêm các cơ quan thuộc Sở.

c) Hồ sơ có vướng mắc tại khâu nào, phòng ban, đơn vị nào thì thủ trưởng nơi đó có trách nhiệm xử lý hoặc báo lên cấp trên để xử lý ngay, không để chậm trễ. Nếu vướng mắc mà thời gian xử lý dài hơn quy định thì phải thông tin đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện biết để thông tin đến người dân biết.

d) Khi có phản ánh của người dân liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính thì nội dung phản ánh thuộc chức năng, nhiệm vụ cơ quan nào do cơ quan đó trả lời hoặc giải quyết.

đ) Hồ sơ không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật thì:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai làm văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thống nhất với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện ký văn bản trả hồ sơ cho đương sự.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ đó thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Chế độ báo cáo và thực hiện quy định về xin lỗi trong thực hiện thủ tục hành chính:

a) Việc xin lỗi hoặc tham mưu nội dung xin lỗi theo quy định tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Trường hợp đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã tiếp nhận hồ sơ do lỗi của viên chức tiếp nhận hồ sơ thì Thư xin lỗi do lãnh đạo UBND cấp huyện ký hoặc lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện ký thừa lệnh lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của Giám đốc hoặc viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thì Thư xin lỗi do Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì Thư xin lỗi do Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký.

- Trường hợp viên chức có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu thì viên chức vi phạm phải xin lỗi công khai.

b) Chế độ báo cáo:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng gởi các cơ quan: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện, Văn phòng UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo nhanh việc ách tắc, chậm trễ giải quyết tại các cơ quan liên quan đến Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện để báo cáo UBND huyện để chỉ đạo xử lý.

Điều 5. Phối hợp trong thi hành án dân sự

Công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ quan Thi hành án cấp huyện trong thực hiện thi hành án dân sự có liên quan đến đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan Thi hành án gửi yêu cầu phối hợp trong việc thực hiện thi hành án cụ thể cho từng vụ việc đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trong thời gian chậm nhất là 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lên kế hoạch thực hiện và thông báo cho cơ quan thi hành án để phối hợp thực hiện. Kinh phí thực hiện do cơ quan thi hành án chi trả.

Trường hợp không thực hiện được thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất báo cáo về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để hỗ trợ xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường nếu vượt thẩm quyền.

Điều 6. Phối hợp trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại tranh chấp trong quản lý và sử dụng đất đai

1. UBND cấp huyện khi thụ lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà có yêu cầu thực hiện các nội dung liên quan đến chức trách nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì cơ quan tham mưu cho UBND cấp huyện gửi yêu cầu cụ thể cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải thông tin đến cơ quan yêu cầu về kế hoạch thực hiện. Nội dung thực hiện của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất phải đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế và các hướng dẫn chuyên môn. Trường hợp khó khăn không thực hiện được thì báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xin ý kiến lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

3. Quá trình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai mà có liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã và các đơn vị liên quan thuộc UBND cấp huyện thì UBND huyện chỉ đạo việc phối hợp để công việc được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng.

4. Việc thực hiện theo yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai nếu liên quan đến các loại dịch vụ công thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập các hợp đồng và tính toán cụ thể chi phí thực hiện để UBND cấp huyện cấp kinh phí cho các cơ quan tham mưu chi trả.

Điều 7. Phối hợp quản lý viên chức, người lao động

1. Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý viên chức theo quy định pháp luật. Trước khi thực hiện công tác cán bộ có liên quan đến chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo đến UBND cấp huyện để UBND cấp huyện cho ý kiến trong thời hạn 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu UBND cấp huyện không có phản hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành các quyết định về nhân sự theo thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch cán bộ các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong quy hoạch chung của ngành. Căn cứ quy hoạch ngành, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký với cấp ủy cấp huyện để tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch của cấp huyện.

3. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và thông báo đến cấp ủy cấp huyện để làm cơ sở đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

Điều 8. Phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là quan hệ bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý đất đai trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp nhận được yêu cầu vượt quá thẩm quyền thì đơn vị báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện.

2. Quá trình triển khai thực hiện quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2850/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2850/QĐ-UBND

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328435