• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2853/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 2853/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2853/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 1/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Văn bản số 02/BCĐTW-VPĐP ngày 28/01/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Tờ trình số 141/VPĐP-HC ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chánh Văn phòng điu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ TW CTMTQ
GXDNTM (b/c);
- Văn phòng ĐPTW (b/c);
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, KGXH, NN&MT,
- Lưu: VT, NN&MT(Đg-
100b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2853/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng mục tiêu, kế hoạch; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra với các nội dung, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy và Quyết định số 2406/QĐ-UBND , ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương để tiếp tục thực hiện chương trình sát với thực tế, đảm bảo theo đúng quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, báo cáo kiểm tra phản ánh trung thực, đầy đủ, sát với tình hình của địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung

Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 tại các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, rút ra các mô hình tiên tiến, cách làm hay để phổ biến và nhân rộng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2016. Nội dung kiểm tra chi tiết như phụ lục số 01 đính kèm.

2. Hình thức kiểm tra

Làm việc tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Các Đoàn kiểm tra sẽ nghe báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố về các nội dung theo đề cương đính kèm và kiểm tra thực tế một vài xã (do Trưởng Đoàn kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất lựa chọn).

III. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian và địa điểm kiểm tra:

Thời gian và địa điểm kiểm tra do Trưởng Đoàn kiểm tra thống nhất với UBND các huyện, thị xã, thành phố (lưu ý: các Đoàn kiểm tra tiến hành trong tháng 9-10/2016 và hoàn thành trước ngày 25/10/2016).

2. Thành phần Đoàn kiểm tra

Thành lập 3 đoàn kiểm tra sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

3. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra

- Các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện): mời đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các thành viên Ban Chđạo xây dựng nông thôn mới huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

- Cấp xã: mời Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra

Các Đoàn kiểm tra chủ động thực hiện kế hoạch, lập báo cáo kiểm tra gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh để tổng hp báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND tỉnh.

Trên đây là Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cu của kế hoạch này và b trí đúng thành phn, thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2853/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 28/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2853/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330497