• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Tải về Quyết định 2859/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy định chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh .

Điều 2. Các sở, ngành tỉnh được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được văn bản quy phạm pháp luật cấp trung ương giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP; PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CỦA UBND TỈNH

STT

Tên VBQPPL cấp TW

Ngày có hiu lc

Nội dung được giao quy định chi tiết (cụ thể các điều, khoản, điểm giao chi tiết)

Trích yếu dự thảo Quyết định

CQ chủ trì soạn thảo

CQ phối hợp soạn thảo

Thời gian trình

Ghi chú

01

Luật Đất đai năm 2013

01/7/2014

Khoản 2, Điều 162 Luật Đất đai năm 2013

Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành tỉnh liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 9/2016

Đã có trong Chương trình lập quy

02

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

03

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước bin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

04

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

05

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

06

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

07

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

08

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục s01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

09

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

10

Luật Phí và lệ phí

01/01/2017

Khoản 2, Điều 4 Luật Phí và lệ phí; Phụ lục số 01 danh mục Phí, lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Sau khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật giao HĐND tỉnh quy định

11

Luật phí và Lệ phí

01/01/2017

Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 22 Luật phí và Lệ phí

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Luật giao HĐND tỉnh quy định

12

Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

25/5/2010

Điều 33

Về việc sửa đi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 01/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

 

Quý IV/2016

Đã có trong Chương trình lập quy

 

 

 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014

01/01/2015

Điu 46

Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

27/5/2016

Điu 31

Thông tư s 01/2016/TTBXD

01/5/2016

 

13

Luật Xây dựng

01/01/2015

- Đim b khoản 1 Điều 94;

- khoản 2 điu 103

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Các sở, ban ngành liên quan, UBND cấp huyện

Quý II/2017

Thay thế QĐ số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; QĐ 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

05/8/2015

 

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

15/8/2016

- Khoản 1 Điều 14;

- Điểm b và điểm d khoản 2 Điều 17

14

Luật Xây dựng

01/01/2015

Điu 72 Khoản 1, Điều 164

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Các sở, ban ngành liên quan, UBND cấp huyện

Quý II/2017

Thay thế một phần Quyết định 20/2014/QĐ- UBND ngày 02/7/2013

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

01/7/2015

- Đim đ khoản 2, Điều 48; Khoản 4 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 55

15

Luật Xây dựng

01/01/2015

Điu 72; Khoản 1, Điều 164

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án và thiết, dự án và thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Xây dựng

Các sở, ban ngành liên quan, UBND cấp huyện

Quý III/2017

Thay thế Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

05/8/2015

Đim c khoản 2 và điểm c, khoản 3, Điều 10

- Khoản 5 Điều 76.

Thông tư 18/2016/TT-BXD

15/8/2016

điểm b khoản 1 Điều 4; Điều 11; 12; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 20.

16

Luật phí và Lệ phí

01/01/2017

- Điu 22;

- Mục 3, phần II, bảng B (Danh mục lệ phí), phụ lục số 1.

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Xây dựng

Các sở, ban ngành liên quan, UBND cấp huyện

Quý III/2017

Luật giao HĐND tỉnh quy định

17

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

01/6/2013

Khoản 5, Điều 1

Sửa đi, bổ sung Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ấp; khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Năm 2017 (sau khi HĐND thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2859/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2859/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331317