• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 2859/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3371/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là ngày 12 tháng 9 năm 2021, giáo dục thường xuyên là ngày 18 tháng 9 năm 2021.

2. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học của các cấp học:

Cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Thời gian kết thúc năm học

Ngày bắt đu HKI

Ngày kết thúc HKI

Ngày bắt đầu HKII

Ngày kết thúc HKII

Mầm non

13/9/2021

14/01/2022

17/01/2022

28/5/2022

04/6/2022

Tiểu học

13/9/2021

14/01/2022

17/01/2022

28/5/2022

04/6/2022

Trung học cơ sở & Trung học phổ thông

13/9/2021

15/01/2022

17/01/2022

28/5/2022

04/6/2022

GDTX (THCS&THPT)

20/9/2021

15/01/2022

24/01/2022

28/5/2022

04/6/2022

3. Thi Tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (lớp 1, lp 6, lp 10) trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hp với đặc điểm cụ thể và khung thời gian quy định tại Quyết định này.

8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định phù hp với đặc điểm cụ thể và khung thời gian quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 tại Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án khai giảng và dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9462/UBND-KGVX ngày 09 tháng 8 năm 2021 và theo đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, tiêu chí hạ tầng kỹ thuật về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định liên quan; đồng thời căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, kịp thời tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể thời gian dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

3. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hp đặc biệt, dịch bệnh.

4. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

5. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dc và Đào to.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT&TH Đồng Nai;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (KGVX);
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2859/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày ban hành: 23/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2859/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487693