• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 286/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg , ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét Tờ trình số 130/TTr-SGDĐT, ngày 25/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch số 131/KH-SGDĐT, ngày 25/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg , ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hoá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Xác định được giáo dục kinh doanh có tầm quan trọng và cần thiết đưa vào hệ thống trường học, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện trong việc nắm bắt các cơ hội của cuộc sống. Tạo thuận lợi cho bước chuyển tiếp từ nhà trường ra nơi làm việc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2021:

- 100% các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng và trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- 100% học sinh, sinh viên của các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng và trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- 50% các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn tỉnh có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư khác.

b) Mục tiêu đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp ở các trường học;

- 50% các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn tỉnh có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư khác.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc trong toàn tỉnh;

- Giáo viên phụ trách hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc tỉnh trong toàn tỉnh.

2. Thời gian: Từ năm 2018 đến 2025; được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2018-2021.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2022-2025.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Tỉnh Đoàn.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; công văn chỉ đạo, hướng dẫn...

b) Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh; phát huy vai trò, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc trong tham gia triển khai các nhiệm vụ của Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2018

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

c) Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả cuộc họp, biên bản cuộc họp,...

d) Tự kiểm tra, tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; báo cáo kết quả tự kiểm tra,...

2. Công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

2.1. Hoạt động 1: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

2.1.1. Nội dung

a) Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

b) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giúp cho học sinh, sinh viên hiểu rõ về khởi nghiệp, ham thích khởi nghiệp để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

d) Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, video clip về xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp trong nhà trường có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện;

đ) Tích hợp giáo dục hướng nghiệp vào giảng dạy trong các bộ môn phù hợp ở trường phổ thông (Công nghệ, Giáo dục công dân,…) và các hoạt động giáo dục ngoại khoá nhằm hình thành ở học sinh, sinh viên những thông tin đúng đắn về những ngành nghề cần thiết phải phát triển ở ngay địa phương mình, giúp các em hình thành năng lực nghề nghiệp tương ứng; giáo dục cho các em tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp;

e) Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

g) Hàng năm, tổ chức các sự kiện, hội thi khởi nghiệp phù hợp cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

2.1.2. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.1.3. Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và các cơ quan có liên quan.

2.1.4. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.1.5 Kết quả, sản phẩm: Đạt chỉ tiêu học sinh các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

2.2. Hoạt động 2: Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

2.2.1. Nội dung

a) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường học;

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh;

c) Tổ chức các khoá đào tạo, học tập khởi nghiệp cho học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc trong toàn tỉnh;

d) Tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2.2. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2.3. Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan.

2.2.4. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2.5. Kết quả, sản phẩm: Các chương trình tập huấn, các hoạt động trải nghiệm. Số lượng học sinh, sinh viên học nghề, tham gia các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

2.3. Hoạt động 3: Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

2.3.1. Nội dung

a) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hoá.

b) Các trường cao đẳng, trường trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường.

2.3.2. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.3.3. Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

2.3.4. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3.5. Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hoá khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Là đơn vị thường trực thực hiện Kế hoạch, chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai Kế hoạch.

1.2. Cung cấp tài liệu giáo dục khởi nghiệp, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

1.3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh khởi nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

3.1.Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3.2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên khả thi, có tiềm năng phát triển với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn cả nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.1. Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4.2. Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các trường học vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

5.1. Cân đối kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch của các sở, ngành.

5.2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Kế hoạch.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp

6.1. Tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các doanh nghiệp.

6.2. Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp.

6.3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp.

6.4. Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

7. Các sở, ngành

Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và Kế hoạch này, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực phụ trách và báo cáo kết quả theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các nội dung hoạt động theo Kế hoạch.

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

8.1. Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong tỉnh về chương trình khởi nghiệp.

8.2. Hỗ trợ các hoạt động tư vấn tuyển sinh và công tác giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

10. Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

10.1. Triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

10.2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm b,c,đ,e,g mục 2.1.1; các điểm a,c, d mục 2.2.1; mục 2.3.1 phần III của Kế hoạch này.

VI. THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các trường cao đẳng, trường trung cấp; các phòng giáo dục và đào tạo; các trường trung học phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 6 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Chính trị, tư tưởng. Điện thoại 02703.828119; Email: phongcttt@vinhlong.edu.vn) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 286/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 286/QĐ-UBND

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392794