• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2860/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 2860/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2860/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phquy định chi tiết thi hành một s điu ca Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 ca Chính phủ sa đổi, bsung một sđiều ca Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 ca Chính ph quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chc ca BKhoa hc và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cc Tiêu chuẩn Đo ờng Cht ợng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy b 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 10853:2015
ISO 8423:2008

Phương án lấy mu liên tiếp đ kim tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

2.

TCVN 10854:2015
ISO 14560:2004

Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lưng quy định theo s cá thkhông phù hợp trên một triệu

3.

TCVN 10855:2015
ISO 18414:2006

Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhn bằng không trên nguyên tc số tin cậy đ kim soát chất lượng đầu ra

4.

TCVN 10856:2015
ISO 21247:2005

Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiểm soát quá trình đchấp nhận sản phẩm

5.

TCVN 10857-1:2015
ISO 13448-1:2015

Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

6.

TCVN 10857-2:2015
ISO 13448-2:2004

Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phn 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2860/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Lê Xuân Định
Ngày ban hành: 23/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2860/QĐ-BKHCN

6

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467545