• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2862/QĐ-BTP năm 2019 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020-2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 2862/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2862/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-BTP ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2020 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Bám sát quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS.

2. Đảm bảo gắn kết hiệu quả công tác truyền thông với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó phát huy mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan truyền thông, các cơ quan có liên quan theo các chương trình phối hợp.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, rà soát, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động THADS, THAHC.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tăng cường các hoạt động truyền thông về lĩnh vực THADS, THAHC bảo đảm việc thông tin rộng rãi, thường xuyên, đa dạng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Hệ thống THADS với các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cung cấp, xử lý thông tin báo chí trong toàn Hệ thống THADS.

1.2. Mục tiêu cthể

- Từ năm 2020, xây dựng và phát triển được mạng lưới truyền thông về lĩnh vực THADS, THAHC đa dạng, thường xuyên; tiếp tục mở rộng các kênh thông tin chính thống, ổn định, có khả năng truyền tải rộng rãi, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng khác nhau trong xã hội.

- Đến năm 2022, thiết lập được cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thông tin và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động truyền thông, báo chí về THADS, THAHC.

- Từ năm 2020, xây dựng, vận hành cơ chế theo dõi, kiểm soát tình hình xử lý, phản hồi thông tin báo chí của các cơ quan trong toàn Hệ thống THADS.

2. Phạm vi của đề án

Đề án triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình), Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng xã hội giai đoạn 2020 - 2022 trong toàn Hệ thống THADS, ưu tiên nguồn lực tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có lượng án phải thi hành lớn, nhiều việc thi hành án phức tạp, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Nội dung trọng tâm truyền thông

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác THADS; mục đích ý nghĩa của công tác THADS trong việc góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong quá trình thi hành án; lên án, phê phán hiện tượng chây ỳ, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án, từ đó hạn chế số vụ việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

- Thông tin về những nỗ lực của các cơ quan, công chức THADS trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao như: thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích,... qua đó, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Thông tin về những khó khăn, vướng mắc khách quan kéo dài thời gian thi hành án, cần phải có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, các cấp, các ngành để kịp thời tháo gỡ, đồng thời, tạo sự thông cảm, chia sẻ của dư luận xã hội đối với công tác THADS.

- Chia sẻ những kinh nghiệm hay, những giải pháp đột phá của một số cơ quan THADS để nhân rộng trong toàn Hệ thống.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Xây dựng, phát triển hệ thống truyền thông thường xuyên trong lĩnh vực THADS, THAHC

2.1.1. Thực hiện truyền thông về THADS, THAHC qua các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề về lĩnh vực THADS, THAHC, gắn với việc triển khai hiệu quả Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

- Sản phẩm: Chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề của Bộ Tư pháp về lĩnh vực THADS, THADS (trong đó, triển khai đa dạng hóa hình thức thông tin trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, đặc biệt là sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 (01 đợt/năm).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS.

b) Tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN ngày 11/8/2017 giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về phối hợp thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2021; Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023; Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022.

- Sản phẩm: Các sản phẩm truyền thông về THADS, THAHC được đăng, phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan truyền thông báo chí thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan truyền thông báo chí thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

c) Tham mưu lồng ghép nội dung về pháp luật THADS, THAHC trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Sản phẩm: Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương (trong đó có nội dung về THADS, THAHC).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan THADS.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.1.2. Tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông báo chí

a) Các cơ quan trong Hệ thống THADS chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong hoạt động truyền thông về THADS, THAHC, trong đó xác định các cơ quan báo chí nòng cốt, tập trung phát huy vai trò của báo chí địa phương, Báo Pháp luật Việt Nam, đồng thời bảo đảm đa dạng hóa hình thức truyền thông trên nhiều loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình).

- Sản phẩm: (i) Các hợp đồng hợp tác hoặc chương trình, kế hoạch phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giữa các cơ quan trong Hệ thống THADS và các cơ quan báo chí; (ii) Kế hoạch liên tịch số 1291/KHLT-TCTHADS-PLVN ngày 31/5/2013 giữa Tổng cục THADS và Báo Pháp luật Việt Nam về phối hợp trong hoạt động tuyên truyền về công tác THADS được rà soát, sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan báo chí địa phương và một số cơ quan báo chí nòng cốt khác (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Đại biểu nhân dân,...)

b) Xây dựng, mở rộng mạng lưới cộng tác viên báo chí tại các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Sản phẩm: Cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, người lao động tại các cơ quan trong Hệ thống THADS tham gia viết bài, phối hợp biên tập các sản phẩm truyền thông chuyên sâu về lĩnh vực THADS, THAHC cho các cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí địa phương, Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan báo chí nòng cốt khác.

c) Khen thưởng đối với các cá nhân, cơ quan báo chí có đóng góp tích cực đối với công tác truyền thông về THADS, THAHC

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 - 2022.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

2.1.3. Chủ động phát triển Cổng/Trang thông tin điện tử THADS bảo đảm chiều sâu trong hoạt động truyền thông; cập nhật kịp thời các thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị; thông tin liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tăng cường liên kết thông tin với các cơ quan báo chí và Cổng/ Trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành có liên quan đtăng cường hiệu quả công tác truyền thông

- Sản phẩm: Các chuyên mục, tin, bài chuyên sâu về THADS, THAHC được xây dựng, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS và đồng thời được liên kết với Trang thông tin của các cơ quan báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành có liên quan (Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan báo chí; các cơ quan; ban, ngành có liên quan.

2.1.4. Xây dựng tài khoản mạng xã hội chính thức của Hệ thống THADS nhằm truyền thông, cũng như nắm bắt kịp thời phản hồi của dư luận xã hội về các vấn đề liên quan đến THADS, THAHC

- Sản phẩm: Thông tin chính thức về các vấn đề liên quan đến THADS, THAHC và hoạt động của Hệ thống THADS được cung cấp trên mạng xã hội có lượng người truy cập lớn (thí điểm thiết lập tài khoản trên mạng xã hội facebook).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan khác có liên quan.

2.2. Tăng cường phối hợp với một số nhà khoa học, chuyên gia có uy tín về lĩnh vực THADS, THAHC để tăng cường các bài viết, chuyên đề chuyên sâu hoặc trả lời phỏng vấn, bình luận về công tác THADS, THAHC

- Sản phẩm: Các bài viết, chuyên đề chuyên sâu hoặc trả lời phỏng vấn, bình luận về công tác THADS, THAHC, qua đó tạo hiệu ứng tích cực của xã hội đối với các hoạt động của Hệ thống.

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 - 2022.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị xây dựng pháp luật, các cá nhân có liên quan.

2.3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về THADS, THAHC

2.3.1. Tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tưng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS

- Sản phẩm: Văn bản phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về THADS, THAHC theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3.2. Chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo, cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí tại địa phương để tham gia cung cấp thông tin về THADS, THAHC tại các buổi họp báo, giao ban báo chí

- Sản phẩm: Các thông tin chính thống liên quan đến hoạt động THADS, THAHC (đặc biệt về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm) được cung cấp kịp thời đến các cơ quan báo chí tại các buổi họp báo, giao ban báo chí.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo thời gian tổ chức họp báo, giao báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS cấp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan tuyên giáo, cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí tại địa phương.

2.4. Tăng cường việc thực hiện quy trình phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin báo chí

2.4.1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS, Quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong toàn Hệ thống; theo dõi, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện Quy trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

- Sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS.

2.4.2. Chú trọng hoạt động cung cấp thông tin, phản hồi báo chí (Trong đó, (1) Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong nước về tình hình THADS, THAHC; (2) Chủ động xác định kế hoạch cung cấp thông tin cho báo chí trong mỗi trường hợp cụ th, bảo đảm nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho báo chí phù hợp với quy định của pháp luật, Quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Hệ thống THADS, yêu cầu thông tin và điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan)

- Sản phẩm: Thông tin và các ý kiến yêu cầu bổ sung, đính chính thông tin (nếu có) liên quan đến hoạt động THADS, THAHC được cung cấp, phản hồi kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật đến các cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí.

2.4.3. Phối hợp tổ chức điều tra, đề nghị xử lý nghiêm minh các thông tin báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC vi phạm các quy định của pháp luật báo chí

- Sản phẩm: Tài liệu, chứng cứ chứng minh về các vi phạm quy định của pháp luật báo chí được cung cấp kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan trong Hệ thống THADS.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.4.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dng cơ chế kỹ thuật cảnh báo, kiểm soát, quản lý hoạt động xử lý thông tin báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC

- Sản phẩm: Cơ chế kỹ thuật cảnh báo, kiểm soát, quản lý hoạt động xử lý thông tin báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC được xây dựng, trong đó bảo đảm tích hợp hiệu quả với các nền tảng thông tin sẵn có (Chuyên mục thông tin về THADS trên Cổng thông tin điện tử THADS).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

2.4.5. Thiết lập hệ thống đầu mối thuộc các Cục THADS cấp tỉnh thực hiện công tác tham mưu việc tiếp nhận, xử thông tin báo chí và các hoạt động truyền thông khác

- Sản phẩm: Đội ngũ công chức phụ trách tham mưu thực hiện các hoạt động truyền thông được bố trí tại các Cục THADS cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS.

2.5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và các kỹ năng truyền thông, báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC cho đội ngũ công chức thuộc Hệ thống THADS.

- Sản phẩm: Công chức phụ trách công tác truyền thông, báo chí; cộng tác viên báo chí và Người thực hiện phát ngôn tại các cơ quan trong Hệ thống THADS được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin và các kỹ năng khác về truyền thông, báo chí.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; các cá nhân, cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác truyền thông, báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC, đặc biệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo định hướng truyền thông, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truyền thông, báo chí về THADS, THAHC.

2. Về nâng cao nhận thức đối với công tác truyền thông, báo chí trong Hệ thống THADS

Quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan THADS về vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí đối với công tác THADS, THAHC; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Về hoàn thiện thể chế

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy chế, Quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Hệ thống THADS bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động truyền thông của Hệ thống.

4. Về phối hợp trong công tác truyền thông, báo chí

- Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý về báo chí trong việc: (i) hoàn thiện thế chế về quản lý báo chí, mạng xã hội; (ii) theo dõi, giám sát, xử lý sai phạm đối với các thông tin báo chí liên quan đến lĩnh vực THADS, THAHC; (iii) nâng cao nhận thức của đội ngũ phóng viên, nhà báo đưa tin, bài đối với lĩnh Vực THADS, THAHC.

- Chủ động, kịp thời phối hợp vi các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc trao đổi, cung cấp thông tin chính thống liên quan đến hoạt động THADS, THAHC.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thuộc Hệ thống THADS trong quá trình xử lý thông tin báo chí đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình.

5. Về nguồn nhân lực

- Bố trí 01 công chức chuyên trách trong lĩnh vực truyền thông, báo chí tại Tổng cục THADS.

- Hàng năm, xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông, báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC; trong đó căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hình thức bồi dưỡng, tập huấn phù hợp; ưu tiên chọn, cử công chức thuộc Tổng cục THADS và Cục THADS địa phương thường xuyên có lượng án phải thi hành lớn, nhiều việc thi hành án phức tạp, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

6. Về nguồn lực tài chính cho công tác truyền thông, báo chí

- Hàng năm, căn cứ kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án để bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ cụ thể.

- Huy động các nguồn lực tài chính khác trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục THADS

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ được nêu trong Đán; xây dựng Kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện Đề án và tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án; kịp thời đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Đề án.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính

Bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Đán theo quy định.

3. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS đề xuất, thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, THAHC đã được nêu trong Đ án.

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS nghiên cứu, đề xuất các hoạt động hp tác quốc tế và tìm kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện Đ án.

5. Các đơn vthuộc B

Tích cực phối hợp với Tổng cục THADS triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Đ án.

6. Các cơ quan THADS địa phương

- Thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đán trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục THADS.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đ án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c
);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tòa án nhân dân tối cao
(để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(để p/h);
- Bộ Thông tin & Truyền thông
(để p/h);
- Đài Truyền hình Việt Nam
(để p/h);
- Đài Tiếng nói Việt Nam
(để p/h);
- Trung ương Đoàn TNCS HCM
(để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để p/h);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2862/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 13/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2862/QĐ-BTP

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446387