• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 2869/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 538/CQTT-QLTT ngày 25/8/2014 về việc ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động quý III, quý IV của BCĐ 389 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- BCĐ 389 Quốc gia (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (VA19838).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ hoạt động, chế độ phối hợp thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác và một số hoạt động khác của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh (sau đây gọi tắt là các thành viên), cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và của Cơ quan Thường trực, trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên.

2. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế; triệu tập họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hàng quý, hoặc đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra thực tế nếu xét thấy cần thiết.

3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của sở, ngành mình và các nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công; đồng thời, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, thực hiện phối hợp đồng bộ, xuyên suốt giữa các sở, ngành, lực lượng, đơn vị chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa; các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của sở, ngành nơi công tác.

5. Hành động thiết thực, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban và các Ủy viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

3. Chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, lực lượng chức năng và quận, huyện trong việc thực thi nhiệm vụ.

4. Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng báo cáo khi cần thiết. Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận giúp việc tại Cơ quan thường trực theo đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực.

5. Thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6. Biểu dương, khen thưởng, phê bình và đề nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban thường trực - Phó Giám đốc Sở Công thương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

Phó Trưởng Ban thường trực trực tiếp xử lý và báo cáo Trưởng Ban các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; những công việc được Trưởng Ban ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo kế hoạch, chương trình công tác được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Triển khai đề án, phương án, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc nghiêm trọng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Nghiên cứu và tổng hợp các kiến nghị của các sở, ngành, các lực lượng chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Thay mặt Trưởng Ban triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai công việc của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.

4. Chỉ đạo triển khai các kế hoạch, chương trình công tác đột xuất, ngắn hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đề xuất Trưởng Ban thành lập các đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn, mặt hàng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

5. Được Trưởng Ban ủy quyền là người phát ngôn chính thức với các cơ quan thông tấn, báo chí về nội dung, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Đề xuất, trình Trưởng Ban phê duyệt nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

8. Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố thủ trưởng các cơ quan liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

9. Theo dõi, báo cáo Trưởng Ban yêu cầu các sở, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cử bổ sung, thay thế lãnh đạo của sở, ngành, cơ quan tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khi có thay đổi thành viên và bổ sung, thay thế cán bộ, công chức tham gia bộ phận giúp việc tại Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

10. Chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo chế độ, chính sách đối với thành viên của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các điều kiện khác đảm bảo hoạt động của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

11. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

12. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về quản lý và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Cơ quan Thường trực như: họp giao ban quý, 6 tháng và tổng kết năm, hội thảo, chi sửa chữa thiết bị, mua sắm, khen thưởng đột xuất, kiểm tra liên ngành, khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo về những lĩnh vực được Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đối với các lĩnh vực được phân công.

3. Thông qua công tác chỉ đạo và điều hành, đề xuất với Trưởng ban những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc và các giải pháp để được xem xét, giải quyết.

4. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ban chỉ đạo do Trưởng Ban giao, truyền đạt ý kiến của Trưởng Ban đến các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

5. Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi sở, ngành mình quản lý.

Trực tiếp giải quyết các công việc hằng ngày theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các thành viên, các ngành có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Tổ chức thực hiện, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban.

2. Chủ động đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi sở, ngành, lĩnh vực và tổ chức mình quản lý; chủ động đề xuất công tác phối kết hợp trên lĩnh vực của ủy viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh được phân công phụ trách.

3. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban phân công; theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc chỉ đạo của Trưởng Ban, cử đơn vị làm đầu mối thường trực giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại sở, ngành mình; cử cán bộ, công chức tham gia bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

4. Nắm chắc tình hình triển khai và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của sở, ngành mình phụ trách; báo cáo Ban Chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất.

5. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của sở, ngành mình tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Điều 8. Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 389 tỉnh quy định tại Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan thường trực có Bộ phận giúp việc bao gồm một số cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường và lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh; bao gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải quan, Thuế, Y tế, Khoa học và Công nghệ (có quyết định riêng của Trưởng Ban chỉ đạo).

Cơ quan thường trực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng, trình Trưởng Ban ban hành các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Trưởng Ban phê duyệt.

2. Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức.

3. Tham mưu cho Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Đề xuất Trưởng Ban thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

6. Thực hiện hợp tác liên tỉnh, quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

7. Thực hiện bình xét và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các sở, ngành, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo thông tin giữa các thành viên và giữa Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

9. Tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

10. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích tài sản, phương tiện, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

11. Kiến nghị Trưởng Ban những vấn đề liên quan đến hoạt động thường xuyên của Cơ quan thường trực.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo và hội họp

1. Các sở, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Cơ quan thường trực hướng dẫn cụ thể hình thức, thời gian, nội dung báo cáo; tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

2. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức họp hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban. Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vắng mặt phải báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và chỉ được ủy quyền cho cán bộ dự họp thay khi được sự đồng ý của Trưởng Ban.

3. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực được Trưởng ban giao chủ trì Hội nghị, cuộc họp quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức theo đề nghị của Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh.

Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo, các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do ngân sách tỉnh Thanh Hóa cấp và các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định. Hàng năm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh lập dự toán kinh phí theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực là Trưởng cơ quan Thường trực làm chủ tài khoản của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính; hàng năm thực hiện quyết toán theo quy định và báo cáo Trưởng Ban về hoạt động tài chính của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được khen thưởng theo chế độ của Nhà nước quy định.

2. Tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sai phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cơ quan Thường trực và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Quy chế này và tình hình thực tế tại địa phương, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2869/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 05/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2869/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250731