• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2871/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình, dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 2871/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2871/QĐ-UBND

Đk Lắk, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG 02 DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 06/6/2013 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Văn bản số 352/HĐND-VP ngày 12/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1739/STNMT-QLĐĐ ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình, dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tây Nguyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí: thửa số 2 tờ bản đồ số 61 - phường Tân An.

- Diện tích đất sử dụng: 123.184,7 m2.

Giải pháp: Thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thu hồi đất, giao đất, đồng thời cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

2. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 7, phường Tân Lập.

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

- Vị trí: Tổ dân phố 7, phường Tân Lập thành phố Buôn Ma Thuột.

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 8,31 ha gồm 5,08 ha đất trồng cây lâu năm và 3,23 ha đất ở.

- Giải pháp: Thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện dự án.

(Diện tích đất sử dụng cụ thể của dự án sẽ được xác định khi lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này:

1. UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; cập nhật danh mục dự án sử dụng đất không có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của thành phố Buôn Ma Thuột vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột trình cấpthẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Thông báo cho chủ đầu tư công trình dự án (người sử dụng đất) thực hiện đầy đủ về trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sdụng đất.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và có báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp lập báo cáo UBND tỉnh trình Hội đng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khon 3, Điều 62 va Điểm b, Khoản 1 Điu 58 Luật Đất đai năm 2013 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Đc.21b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2871/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 29/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2871/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330498