• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 2879/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, dự án môi trường đưa vào thực hiện trong năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 2879/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Công văn số 1258/BTNMT-KH ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, dự án môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu thực hiện trong năm 2017. (Danh mục nhiệm vụ, dự án kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường; quản lý, theo dõi, đôn đốc các hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ, dự án môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT,
TX.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ, DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG ĐƯA VÀO THỰC HIỆN NĂM 2017
(Ban hành theo Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên Dự án

Đơn vị chủ trì

Mục tiêu, ni dung chính của dự án

Thời gian thực hiện

I

NHIỆM VỤ MỞ MỚI

 

 

1

Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (thực hiện thí điểm tại Khu di tích Cổ Loa)

Viện Bảo tn di tích

- Mục tiêu:

Góp phần bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với các khu vực cư trú.

- Nội dung:

- Đánh giá hiện trạng môi trường tại Khu di tích cổ Loa; Xác định các nguyên nhân gây tác động tới môi trường tại khu di tích.

- Đánh giá hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các bên liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

- Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường góp phần phát triển du lịch bền vững tại khu di tích; Đề xuất các giải pháp quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích.

- Tổng kết, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại khu di tích cổ Loa để nhân rộng ra các di tích có điều kiện tương đồng trên cả nước.

- Dự kiến sản phẩm:

Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp;

- Đưa ra các giải pháp góp phần giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường, hài hòa với mục tiêu bảo tồn di tích với nâng cao đời sống người dân khu vực di tích;

- Đưa ra các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và các bên liên quan về bảo vệ môi trường.

2017-2018

2

Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử cách mạng (thực hiện thí điểm tại khu di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)

Viện Bảo tn di tích

- Mục tiêu:

- Tăng cường nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường bền vững lâu dài cho khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa nhm phát huy giá trị di tích. Đng thời xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa để có thể áp dụng cho việc giải quyết hiệu quả các vn đvề bảo vệ môi trường cho các khu di tích khác trong cả nước.

- Nội dung:

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường tại một số địa điểm của khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa theo Bộ tiêu chí hướng dẫn BVMT tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2015.

- Xây dựng cơ chế quản lý, các chế tài về môi trường. Nâng cao trình độ, nhận thức về môi trường cho cán bộ, nhân viên và các thành phần khác hoạt động thường xuyên trong khu di tích.

- Tăng cường Nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ và gìn giữ môi trường cũng như giá trị tự nhiên đặc sắc của khu di tích.

- Đầu tư các hạng mục bảo vệ môi trường đxây dựng một mô hình thí đim dựa vào Bộ tiêu chí hướng dẫn BVMT tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2015 về BVMT mang tính tổng thể bao gồm cả về quản lý, truyền thông, xử lý ô nhiễm,.... cho khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, từ đó nhân rộng cho các khu di tích lịch sử khác.

- Sản phẩm dự kiến:

- Các báo cáo chuyên đề; báo cáo tổng hợp;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả vận hành các thiết bị đã đầu tư;

- Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

2017-2018

3

Xây dựng mô hình áp dụng bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch

Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Mục tiêu:

Xây dựng mô hình áp dụng Bộ tiêu chí BVMT đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch. Tổng kết, đánh giá làm cơ sở để nhân rộng trên toàn quốc

Nội dung:

- Lựa chọn khu, điểm du lịch tiêu biểu để áp dụng các quy định trong Bộ tiêu chí BVMT đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ;

- Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất về bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí;

Dự kiến sản phẩm:

Các báo cáo chuyên đề; báo cáo tổng hợp; Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

2017

II

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

 

 

1

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thanh tra Bộ

Mục tiêu:

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường du lịch tại một số lễ hội, khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch. Góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, giáo dục ý thức tự giác bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Nội dung:

- Phối hợp với các Sở VHTTDL, thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các lễ hội, khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch (gọi chung là cơ sở) về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;

- Phát hiện kịp thời, ngăn chặn, cảnh báo những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường du lịch;

- Đề xuất biện pháp xử lý và những giải pháp tăng cường hiệu nâng cao quả công tác bảo vệ môi trường tại trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Dự kiến sản phẩm:

08 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề bảo vệ môi trường.

Các Biên bản kiểm tra;

Kết quả xét nghiệm; báo cáo chuyên đề; hồ sơ xử lý vi phạm; báo cáo sơ kết và báo cáo tổng kết

2017

2

Hội thảo, Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Tổng cục Du lịch;

- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan đại diện tại tp. Đà Nng);

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

- Cục Công tác phía Nam;

- Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch;

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế

Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, th thao và du lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực này và cộng đồng dân cư tại địa phương;

- Nâng cao năng lực kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp về công tác quản lý bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho các cơ quan quản lý, kinh doanh và hoạt động trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Phổ biến áp dụng các quy định của Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong di tích cho các đối tượng có liên quan.

Nội dung:

- Tổ chức Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch quốc gia.

- Phối hợp với các địa phương, tổ chức các lớp Tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước cấp cơ sở, những người trực tiếp làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các Ban quản lý di tích, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương. Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động du lịch, tham gia vào công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tuyên truyền, thông tin về các mô hình đạt được những thành tích tiêu biểu, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích.

- Tập huấn về áp dụng Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích quốc gia trong cả nước trong thực tiễn.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường cho giảng viên, sinh viên các trường đào tạo nghề Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dự kiến sản phẩm:

04 lp Hội thảo, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường nói chung.

03 Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

2017

3

Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

- Cục Văn hóa cơ sở;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Thông tin Du lịch;

- Tạp chí Du lịch;

- Báo Du lịch;

- Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Nội dung:

- Tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường;

- Sáng tác, triển lãm và phổ biến tranh cổ động về bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trải nghiệm sản xuất thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số từ các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh, hỗ trợ công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch, di sản trên Trang thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch, di sản (di sản xanh), Báo điện tử Tổ quốc và trang tin Cinet của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Dự kiến sản phẩm:

- Đăng tải tin, bài, hình ảnh trên các báo, tạp chí và website chuyên ngành...;

- Xây dựng và xuất bản các tác phẩm, n phẩm tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường

- Triển lãm các tác phẩm, sản phẩm tiểu thủ công.

2017

4

Xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường của lĩnh vực du lịch.

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Mục tiêu:

Đánh giá hiện trạng, phân tích nhu cầu xây dựng các chính sách về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.

Nội dung:

- Báo cáo tình hình tác động môi trường của lĩnh vực du lịch nhằm báo cáo cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến môi trường đặc trưng trong lĩnh vực du lịch; nguyên nhân và tác động của chúng tới sức khỏe con người, đặc biệt là du khách, kinh tế xã hội, hệ sinh thái và môi trường tự nhiên; từ đó phân tích nhu cầu xây dựng các chính sách môi trường và đánh giá hiệu quả của các chính sách đó trong hoạt động quản lý và bo vệ môi trường của lĩnh vực du lịch trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo tình hình tác động môi trường của lĩnh vực du lịch

2017

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2879/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 17/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2879/QĐ-BVHTTDL

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334354