• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 2879/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2017/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

n cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 476/TTr-SNN ngày 24 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Sơn La; Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Sơn La, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT
HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Tr
ung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 18 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2879/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 20/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2879/QĐ-UBND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400823