• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 2895/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2895/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 3 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 42/TTr-KHCN ngày 10 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, năng lực về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

- Nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh, thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu. Tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đáp ứng 100% yêu cầu của các tập thể cá nhân có nhu cầu được tư vấn, tập huấn kiến thức nâng cao nhận thức, năng lực về sở hữu trí tuệ. Xây dựng 52 chuyên mục tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các chuyên trang trên Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh và Tập san khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Cơ bản các sản phẩm đặc trưng có lợi thế và sản phẩm làng nghề được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, trong đó: hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển cho ít nhất từ 08 đến 10 sáng chế, giải pháp hữu ích; 11 đến 15 chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; 300 đến 400 nhãn hiệu hàng hóa, qua đó tăng số lượng văn bằng bảo hộ được cấp vào năm 2020 gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2010-2015.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ của tỉnh tích hợp trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hỗ trợ quản lý khai thác và phát triển cho khoảng 08 sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ và áp dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

II. Nội dung Chương trình

1. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

- Xây dựng và duy trì chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ và trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thiết lập mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng (Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Tập san của ngành Khoa học và Công nghệ…) bằng hình thức xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm về sở hữu trí tuệ.

- Đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

- Biên soạn tài liệu, cẩm nang về sở hữu trí tuệ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản trí tuệ đã được bảo hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

- Khảo sát, xác định danh mục các sản phẩm hàng hóa, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hàng năm.

- Hỗ trợ xác lập nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

- Hỗ trợ xác lập sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, có lợi thế của tỉnh.

- Hỗ trợ quản lý và phát triển đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

3. Hỗ trợ hoàn thiện, khai thác và áp dụng tài sản trí tuệ

- Hỗ trợ hoàn thiện, khai thác, áp dụng các tài sản trí tuệ và thành quả sáng tạo có tính ứng dụng cao, khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

- Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tài sản trí tuệ của Phú Thọ ở trong nước; xây dựng trang thông tin điện tử; xây dựng các chuyên mục trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm.

III. Giải pháp thực hiện

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và đào tạo

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chương trình tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Sử dụng đa dạng các kênh thông tin và phương tiện truyền thông đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ. Xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, Tập san ngành Khoa học và Công nghệ và các phương tiện truyền thông khác; Biên tập, biên soạn các ấn phẩm, tài liệu thông tin về sở hữu trí tuệ.

- Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về kiến thức sở hữu trí tuệ cho các cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước

- Các sở, ngành, các huyện thành thị tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ như tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp quy về sở hữu trí tuệ, thanh tra kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng chất lượng quốc gia; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ cho người dân và doanh nghiệp; Huy động và khuyến khích đội ngũ các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển sáng chế, giải pháp hữu ích và các sản phẩm có lợi thế.

3. Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình

- Phát huy các nguồn lực, có sự tham gia mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đon 2016-2020.

- Trích từ ngân sách tỉnh hàng năm phần kinh phí cho đảm bảo thực hiện Chương trình và đối ứng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

IV. Kinh phí:

Khái toán kinh phí thực hiện Chương trình: 39.360 triệu đồng (bằng chữ: Ba mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:

- Ngân sách của tỉnh hỗ trợ: 12.700 triệu đồng;

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 12.100 triệu đồng;

- Nguồn khác: 14.560 triệu đồng.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ

1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai toàn diện các nội dung của Chương trình.

1.2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình qua Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh phí của Chương trình theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành của nhà nước. Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/08/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

1.3. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, những kiến nghị, đề xuất hằng năm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình, báo cáo UBND tỉnh.

1.4. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết Chương trình và đề xuất thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp các quy định về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại điều 19, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

4. Sở Công thương: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm công nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phối hợp, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất, xác định các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề có lợi thế để từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản và các sản phẩm làng nghề.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các chuyên trang chuyên mục và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sở hữu trí tuệ.

7. Các sở, ban, ngành: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này.

8. UBND các huyện, thành, thị: Tuyên truyền phổ biến chương trình đến người dân và doanh nghiệp, chủ động đề xuất, xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ của địa phương. Đồng thời bố trí kinh phí hàng năm để hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn.

9. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình: Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo đúng quy định hiện hành, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX5 (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2895/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2895/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333145