• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 2899/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 2899/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2899/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT CÁC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1849/TTr- SNV ngày 13 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Ban Giám sát), gồm các thành viên:

1. Bà Vũ Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban.

2. Đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức: Phó Trưởng ban.

3. Các thành viên Ban Giám sát, gồm:

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh y, phụ trách công tác kiểm giám sát và kỷ luật Đảng và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng: Giám sát viên;

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách công tác Nội chính: Giám sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, phụ trách công tác tổ chức bộ máy: Giám sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội chính, phụ trách công tác tổ chức nhà nước, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra, Sở Nội vụ: Giám sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Phòng và 01 chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ: Giám sát viên;

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng: Giám sát viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám sát

Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 25, Chương II của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Ban Giám sát được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Giám sát

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Giám sát trong thực hiện chức năng giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức.

Căn cứ kế hoạch tuyn dụng viên chức của các cơ quan đã được Sở Nội vụ phê duyệt và chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ để phân công Thành viên Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát cho phù hợp.

Xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình tuyển dụng viên chức của các Cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các Thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2899/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2899/QĐ-UBND

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326214