• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái đối với cán bộ, công, viên chức của tỉnh Long An

Tải về Quyết định 29/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 29/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 8 về điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại văn bản số 549/SNV-TCCC ngày 23/7/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quy định tại Khoản 5, Điều 3 Chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Long An như sau:

“Điều 3. Chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái           

…………………………………………………………………

5. Các chế độ hỗ trợ trên chỉ áp dụng trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, nhumg tối đa không quá 01 năm và do cơ quan có cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến chi trả”.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/9/2013. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã hưởng chế độ điều động, biệt phái từ 01 năm trở lên thì thôi hưởng kể từ ngày 01/9/2013; trường hợp đã hưởng chế độ điều động, biệt phái dưới 01 năm thỉ tiếp tục được hưởng đến khi đủ 01 năm thì thôi hưởng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung nội dung Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan
ĐC_chedodieudong.bietphai,luanchuyenCBCCVC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 29/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204709