• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Công chức xã phường thị trấn

 

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 532/2013/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 29/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 532/2013/QĐ-UBND NGÀY 15/4/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số: 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số: 06/2012/TT-BNV ngày 30 ngày 10 tháng 2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1542/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Cụ thể:

I. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 như sau:

“Điều 5. Phương thức tuyển dụng

1. Đối với các chức danh Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển (trừ trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 21 Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ)”.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

Điều 11. Nội dung thi tuyển, xét tuyển

1. Đối với các chức danh Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội thực hiện thi tuyển theo quy định tại Điều 11, Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã, thị trấn: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, không thực hiện việc tính điểm theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.”

III. Sửa đổi Khoản 1, Điều 12 như sau:

“1. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

- Điều này được đính chính bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Đính chính nội dung sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định như sau:

1. Tại phần hiệu lực thi hành của Quyết định số: 29/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành” nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016”.

Xem nội dung VB
Điều này được đính chính bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 26/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330439