• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bmột số văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do y ban nhân dân tnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị s02/CT-UB ngày 14/01/1995 về việc thực hiện phân ngành kinh tế quốc dân và phân khu vực, thành phần kinh tế.

2. Chỉ thị s03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, gii pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

3. Chỉ thị số 08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009 về việc tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tnh Gia Lai.

4. Chỉ thị s11/2009/CT-UB ngày 11/8/2009 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Công báo tnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát ca y ban nhân dân tnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công btheo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc STư pháp; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu ; Giám đốc các sở; Thtrưởng các ban, ngành; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực
HĐND tnh;
- Đoàn Đại bi
u Quc hội tỉnh;
- Chủ tịc
h, các PCT UBND tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
o Gia Lai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm tin học;
- Lưu VT, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 20/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425665