• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 55/2017/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 29/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ TÀI SẢN, VẬN HÀNH, ĐẤU NỐI CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ CẤP ĐIỆN ÁP TỪ 22KV TRXUỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2017/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đi tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung vquản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đu tư theo phương thức đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thng điện phân phi;

Căn cứ Thông tư s 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định một số nội dung rút ngn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư s 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình s 1483/TTr-SCT ngày 09 tháng 7 năm 2021; theo ý kiến thng nhất của các thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

1. Sửa đổi tên Điều 3 như sau:

“Điều 3. Đầu tư mới công trình lưới điện và thiết bị đo đếm điện năng phục vụ cung cấp điện cho phụ tải”

2. Bổ sung Điều 3b:

“Điều 3b. Đầu tư mới công trình điện và thiết bị đo đếm điện năng phục vụ cho đấu nối các nhà máy điện”

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện.

2. Việc đầu tư xây dựng các công trình điện và thiết bị đo đếm điện năng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác vị trí đặt thiết bị đo đếm điện năng, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp (nếu có) của nhà máy điện.

3. Sửa đổi tên Điều 5 như sau:

“Điều 5. Thực hiện đấu nối vào lưới điện phân phối từ 22kV trxuống phục vụ cung cấp điện cho phụ tải”

4. Bổ sung Điều 5b:

“Điều 5b. Yêu cầu, thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối từ 22kV trxuống phục vụ đấu nối các nhà máy điện”

1. Yêu cầu đối với hệ thống điện của nhà máy điện đấu nối vào lưới điện cấp điện áp từ 01kV đến 22kV thực hiện theo khoản 11 Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Yêu cầu đối với hệ thống điện của nhà máy điện đấu nối vào lưới điện cấp điện áp dưới 01kV thực hiện theo khoản 12 Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian thỏa thuận đấu nối hệ thống điện của nhà máy điện đấu nối vào lưới điện cấp điện áp từ 01kV đến 22kV thực hiện theo Điều 44, Điều 45 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm ly ý kiến của Chủ sở hữu công trình lưới điện cấp điện áp từ 01kV đến 22kV (nếu có) trước khi thỏa thuận đấu ni.

4. Trình tự, thành phần hồ sơ thỏa thuận đấu ni hệ thống điện của nhà máy điện đấu nối vào lưới điện cấp điện áp dưới 01kV thực hiện theo khoản 1 Điều 43 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; thời hạn xem xét và ký thỏa thuận đấu nối trong thời hạn 04 ngày làm việc ktừ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ trong Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trxuống trên địa bàn tnh Bình Phước

1. Thay thế cụm từ “Công ty Điện lực Bình Phước” bằng cụm từ “Đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện” tại khoản 1, khoản 2 Điều 3; khoản 1, khoản 2 Điều 5; Điều 6 và khoản 4, khoản 5 Điều 13 Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Bổ sung cụm từ “thành phố” sau cụm từ “UBND các huyện, thị xã” tại Điều 2 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và khoản 3 Điều 13; điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 13 Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

3. Bỏ cụm từ “giai đoạn 2016-2025, có xét tới năm 2030” tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công
Thương;
- Cục KTVBQPPL-B
Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT&TT;
- LĐVP; Phòng TH, KT;
- Lưu:
VT, (Quế-11.8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 16/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 29/2021/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
486304