• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 2904/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 597/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 2904/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 597/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2562/STC-QLG.CS ngày 07 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt phương án đấu giá Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2904/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2904/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331376