• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 2910/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện Ea M’Đoal 2 năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Quyết định 2910/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2910/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP DO XẢ LŨ HỒ CHỨA HOẶC SỰ CỐ ĐẬP CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN EA M’ĐOAL 2 NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập công trình thủy điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1321/SCT-KTATMT ngày 28/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện năm 2016, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Thủy điện Ea M’Đoal 2.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Ea M’Đoal, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nguồn Sáng.

- Địa chỉ: 171A, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Điện thoại: 0500.3720206; Fax: 0500.3720206.

4. Phương án thực hiện: Theo Phương án do Công ty cổ phần Nguồn Sáng lập ngày 01/8/2016, được Sở Công Thương Đắk Lắk thẩm định, trình phê duyệt tại Công văn số 1321/SCT-KTATMT ngày 28/9/2016 (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 trên và quản lý, vận hành công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện M’Đrắk; Công ty cổ phần Nguồn Sáng và Thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT- CN (T.18)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2910/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2910/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330501