• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 2914/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2914/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2087/TTr-SVHTTDL ngày 24/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chi tiết tại Phụ lục 1.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại số thứ tự 8, 9 Mục IV, Điểm A, Phần II của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, chi tiết tại Phụ lục 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính hoặc các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công btại Quyết định này có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- S
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- Các PCVP UBND t
ỉnh;
- Các Phòng: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC
(GL 6).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thc hin

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vc Văn hóa

Văn hóa cơ sở

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: Số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Theo quy định tại Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

2

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ

05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: Số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Theo quy định tại Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

3

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

04 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

4

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Vũ trường

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 09 /10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đã được công b tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Lk)

STT

Tên thủ tc hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định vic bãi bỏ thủ tc hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Văn hóa Cơ sở

1

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

2

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2914/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 09/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2914/QĐ-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426932