• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc lắp đặt biển báo giao thông trên tuyến đường trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa quản lý

Tải về Quyết định 2916/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2916/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH VIỆC LẮP ĐẶT CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải qui định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ;

Căn cứ quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước cho UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho UBND cấp huyện quyết định việc lắp đặt các biển báo giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc sở: Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+HN, HB.
X.Hải, GTVT80-Uyquyen, Page 1, 9/28/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2916/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 30/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Hành chính tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2916/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330747