• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn bản pháp luật về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2921/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2921/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 217/HĐND-THKT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3124/STC-QLGCS ngày 29 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Báo Thừa Thiên Huế,
Cổng TTĐT tnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC, CS.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên máy móc thiết bị

Đơn vị tính

Định mức phân bổ

Ghi chú

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

1

Máy chiếu Projector

Cái

1

 

2

Màn hình chiếu và thiết bị kết, cáp HDMI, giá treo máy chiếu đa năng

Bộ

1

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

1

Máy Scan

Cái

5

 

2

Máy chủ

Bộ

1

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2921/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 14/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2921/QĐ-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402878