• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Quyết định 2927/QĐ-UBND năm 2016 cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Tải về Quyết định 2927/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2927/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 -2015;

Căn cứ Văn bản số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Văn bản số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4025/STNMT-BHĐ ngày 04 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Cập nhật, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với tài nguyên môi trường, kinh tế, xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 có tính khả thi cao để ứng phó hiệu quả với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài của biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, phát triển nền kinh tế, xã hội của tỉnh theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá chi tiết được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật kịch bản BĐKH và NBD cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cập nhật kế hoạch hành động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và cập nhật danh mục các dự án, chương trình ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

- Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách của địa phương nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

II. BIỂU HIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BÀ RỊA- VỮNG TÀU ĐẾN THỜI GIAN CẬP NHẬT, CÁC KỊCH BẢN CẬP NHẬT CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Biểu hiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thời gian cập nhật:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm ở Vũng Tàu từ 1980 đến 2013 tăng khoảng 0.022oC/năm. Nhiệt độ trung bình nhiều năm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào khoảng 27.4oC, năm có nhiệt độ trung bình cao nhất là 1998 (28.2oC) vượt so với trung bình nhiều năm 0.8oC. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối đều có xu hướng tăng. Tốc độ tăng của nhiệt độ trung bình tối cao tuyệt đối, tối thấp tuyệt đối tương ứng là: 0.022oC/nămT 0.027oc/năm, 0.06nc/năm. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối có xu hướng tăng nhanh hơn so với nhiệt độ trung bình và nhiệt độ tối cao tuyệt đối.

- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm tại Bà Rịa - Vũng Tàu dao động từ 77% đến 80%, trung bình nhiều năm khoảng 79.2%, các tháng mùa mưa độ ẩm cao hơn dao động từ 78% đến 83%, các tháng mùa khô từ 76% đến 78%. Biến đổi khí hậu cùng với sự gia tăng của nhiệt độ, độ ẩm tương đối tại Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng thay đổi rõ rệt, kết quả tính toán tại trạm Vũng Tàu (1980-2013) cho thấy độ ẩm tương đối tại Vũng Tàu có xu hướng tăng không rõ ràng 0.08%/10năm. Xét trên từng thời kỳ thì độ ẩm tương đối tăng giảm rất khác nhau, từ trước năm 2002 độ ẩm có xu hướng tăng, tuy nhiên từ năm 2004 đến 2008 lại giảm mạnh

- Lượng mưa: Lượng mưa năm tập trung chủ yếu trong các tháng mùa mưa chiếm khoảng 70%. Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu nên lượng mưa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có những thay đổi đáng kể, trong chuỗi số liệu nhiều năm về lượng mưa tại trạm Vũng Tàu có xu hướng giảm với tốc độ -8.7mm/năm, trạm Bà Rịa 10mm/năm, trạm Xuyên Mộc 2mm/năm.

- Mực nước: Tốc độ biến đổi của mực nước trung bình năm, cực đại năm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng tăng với mức tăng không đều nhau, điều đó cho thấy mực nước biển khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu thế dâng. Tuy nhiên, cần đánh giá và xác định mức dâng từng khu vực riêng lẻ để có cái nhìn chi tiết hơn.

- Hiện tượng thời tiết cực đoan: Trong năm 2012, hiện tượng áp thấp nhiệt đới và bão tiếp tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt vào chiều ngày 15/11/2012, bão số 1 đã đổ bộ vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gây nhiều thiệt hại cho người dân trong tỉnh, gây tổn thương về người (ở thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành và Thành phố Bà Rịa); làm sập hoàn toàn 23 căn nhà (chủ yếu là thành phố Bà Rịa với 12 căn). Ngoài ra, bão số 1 còn làm tốc mái 140 căn nhà (thành phố Bà Rịa cũng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 102 căn, huyện Long Điền 30 căn), 8 trụ điện bị đổ.

2. Kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2100

2.1. Các kịch bản về lượng mưa:

Bảng 2.1: Thay đổi (%) của lượng mưa trong giai đoạn XII-II so với thời kì nền

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

-2.1

-3.2

-4.6

-6.5

-8.5

-10.3

-12.0

-13.3

-14.5

BI

-1.9

-2.6

-3.2

-3.9

-4.5

-5.0

-5.4

-5.7

-5.8

B2

-2.1

-2.9

-3.7

-4.5

-5.3

-6.0

-6.8

-7.5

-8.3

(Ghi chú: Kịch bản B1: Kịch bản phát thải thấp, Kịch bản B2: Kịch bản phát thải trung bình; Kịch bản A1FI. Kịch bản phát thải cao).

Bảng 2.2 Thay đổi (%) của lượng mưa trong giai đoạn III-V so với thời kì nền

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

-0.9

-1.3

-1.9

-2.7

-3.5

-4.3

-5.0

-5.5

-6.0

BI

-0.8

-1.1

-1.3

-1.6

-1.9

-2.1

-2.2

-2.3

-2.4

B2

-0.9

-1.1

-1.5

-1.9

-2.2

-2.5

-2.8

-3.1

-3.4

Bảng 2.3: Thay đổi (%) của lượng mưa trong giai đoạn VI-VIII so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

1.9

2.8

4.2

5.8

7.6

9.3

10.8

12.0

13.1

BI

1.7

2.3

2.9

3.5

4.1

4.6

4.9

5.1

5.2

B2

1.9

2.6

3.3

4.0

4.8

5.4

6.1

6.8

7.5

Bảng 2.4: Thay đổi (%) của lượng mưa trong giai đoạn IX-XI so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

1.0

1.5

2.2

3.0

4.0

4.8

5.6

6.2

6.8

BI

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.5

2.7

2.7

B2

1.0

1.4

1.7

2.1

2.5

2.8

3.2

3.5

3.9

Theo kết quả tính toán cho thấy các tháng mùa khô lượng mưa giảm theo các kịch bản, nhiều nhất là giai đoạn từ tháng XII-II, vào giữa thế kỷ lượng mưa giảm từ 4% đến 6.5% và giảm đến 8% đến 14.5% vào cuối thế kỷ. Lượng mưa các tháng từ III-V cũng giảm theo kịch bản phát thải, tuy nhiên mức giảm này thấp hơn so với giai đoạn tháng XII-II.

Các giai đoạn từ tháng VI-VIII và IX-XI lượng mưa tăng theo các kịch bản, mức tăng nhiều nhất thuộc giai đoạn từ tháng IX-XI, vào giữa thế kỷ lượng mưa tăng từ 3.5% (Bl) đến 5.8% (A1FI), vào cuối thế kỷ 21 lượng mưa có thể tăng từ 5.2% (Bl) đến 13% (A1FI) so với giai đoạn nền.

2.2. Các kịch bản về nhiệt độ trung bình:

Bảng 2.5: Mức tăng nhiệt độ trung bình (oC) qua các kịch bản ở khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

KB\Năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

0.6

0.9

1.2

1.7

2.3

2.8

3.3

3.8

4.1

BI

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

B2

0.6

0.8

1.0

1.3

1.5

1.7

2.0

2.2

2.4

Kết quả tính toán cho thấy nhiệt độ trung bình năm ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng dần qua các giai đoạn và theo kịch bản phát thải. Giai đoạn từ 2020 đến 2040 nhiệt độ tăng từ 0.5oC đến 1.2oC. Vào giữa thế kỷ nhiệt độ tăng từ 1.1oC (kịch bản thấp) đến 1.7oC (kịch bản cao). Mức tăng cao nhất đến cuối thế kỷ theo kịch bản trung bình là 2.40c và kịch bản cao là 4.10C.

Bảng 2.6: Thay đổi (oC) của nhiệt độ trong giai đoạn XII-II so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

0.6

0.9

1.3

1.8

2.3

2.9

3.4

3.8

4.2

BI

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

B2

0.6

0.8

1.0

1.3

1.3

1.7

2.0

2.2

2.5

Bảng 2.7: Thay đổi (oC) của nhiệt độ trong giai đoạn III-V so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

0.7

1.0

1.4

2.0

2.6

3.2

3.7

4.2

4.6

BI

0.6

0.8

1.0

1.3

1.5

1.8

2.0

2.1

2.2

B2

0.6

0.9

1.2

1.5

1.5

2.1

2.4

2.6

2.9

Bảng 2.8: Thay đổi (oC) của nhiệt độ trong giai đoạn VI-VIII so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1F1

0.6

0.9

1.3

1.9

2.5

3.0

3.6

4.0

4.5

BI

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.7

1.8

2.0

2.1

B2

0.6

0.9

1.1

1.4

1.5

1.9

2.2

2.5

2.7

Bảng 2.9: Thay đổi (oC) của nhiệt độ trong giai đoạn IX-XI so với thời kì nền.

KB\năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

A1FI

0.6

0.9

1.2

1.7

2.3

2.8

3.3

3.8

4.1

BI

0.5

0.7

0.9

1.1

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

B2

0.6

0.8

1.0

1.3

1.3

1.8

2.0

2.2

2.4

Theo các giai đoạn tháng trong năm nhiệt độ thay đổi khác nhau trong từng giai đoạn và theo từng kịch bản. Theo đó giai đoạn vào mùa hè từ tháng III-V mức tăng nhiệt độ cao hơn so với các tháng khác, tuy nhiên mức chênh này không lớn lắm. Vào giữa thế kỷ nhiệt độ có thể tăng từ 1.3oC đến 2oC trong giai đoạn từ III-V, và từ 2.2oC đến 4.6oC vào cuối thế kỷ. Mức tăng ít nhất thuộc giai đoạn từ tháng IX-XII, tăng từ 1.1 oC - 1.7oC vào giữa thế kỷ và 1.8oC -4.1oC vào cuối thế kỷ.

2.3. Tính toán các kịch bản nước biển dâng:

Theo các kịch bản phát thải mực NBD tại khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng tăng, đến năm 2020 và 2030 mực NBD này khá đồng đều ở ba kịch bản, tuy nhiên từ năm 2050 trở đi mực NBD theo kịch bản phát thải cao hơn so với kịch bản trung bình và kịch bản thấp. Mực NBD đến giữa thế kỷ theo kịch bản trung bình là 24.5 cm và kịch bản cao là 27.7 cm, đến cuối thế kỷ 21 mực NBD có thể tăng lên 50.6 cm (B2) đến 64 cm( A1FI).

Bảng 2.10: Mực nước biển dâng (cm) trung bình.

KB\Năm

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

BI

11.1

15.3

19.6

24.0

28.5

33.0

37.4

41.8

46.0

B2

11.1

15.4

19.8

24.5

29.4

34.5

39.7

45.1

50.6

A1FI

11.8

16.6

21.9

27.7

33.9

40.7

47.9

55.7

64.0

2.4. Xác định phạm vi ngập ứng với kịch bản nước biển dâng:

Kết quả đánh giá ngập cho thấy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng NBD đặc biệt là khu vực ven biển. Các huyện ven biển như thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc là các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, thành phố Vũng Tàu là khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất với diện tích khu vực có nguy cơ ngập cao nhất.

Bảng 2.11: Diện tích ngập (ha) và tỷ lệ ngập (%) theo các kịch bản B2

Huyện

Tổng diện tích

2020

2050

2100

Diện tích ngập

Phần trăm ngập

Diện tích ngập

Phần trăm ngập

Diện tích ngập

Phần trăm ngập

Long Điền

7,718

742

9.61

805

10.43

1010

13.09

Đất Đỏ

19,061

115

0.60

181

0.95

410

2.15

Tân Thành

32,971

2,157

6.54

2,684

8.14

4,380

13.28

TP Bà Rịa

9,066

195

2.15

272

3.00

516

5.69

TP Vũng Tàu

13,597

1,794

13.19

2,000

14.71

2,862

21.05

Xuyên Mộc

64,429

80

0.12

119

0.18

263

0.41

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC GIẢI PHÁP ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC TRONG CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU

1. Nội dung các nhiệm vụ trọng tâm:

a) Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu ở Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hoàn thành việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng đến các lĩnh vực, ngành và địa phương.

b) Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Triển khai các giải pháp ứng phó đã được lựa chọn đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương theo kế hoạch hành động;

- Triển khai các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

c) Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn lực:

- Tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu;

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nước và tổ chức quốc tế.

- Tăng cường khuyến khích đầu tư và các dự án cơ chế phát triển sạch và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ thân thiện với khí hậu, nhằm tạo điều kiện cho các đối tác trong nước và nước ngoài đầu tư vào các dự án này tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

d) Hoàn thành việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương; đánh giá kết quả tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu và các kế hoạch phát triển của giai đoạn 2012 - 2015.

e) Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu:

- Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và tăng cường hệ thống giám sát về khí hậu và biến đổi khí hậu;

- Nghiên cứu các công nghệ nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Các giải pháp ưu tiên đối với các ngành, lĩnh vực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

2.1. Các giải pháp ưu tiên ứng phó với BĐKH đối với môi trường tự nhiên

a) Đối với môi trường đất

- Bố trí tối ưu nhu cầu sử dụng đất cho các dự án, công trình đã được ghi trong quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH và quy hoạch các ngành, lĩnh vực; điều chỉnh các quy hoạch đã có khi cần thiết có tính đến hậu quả của BĐKH và NBD;

- Quy hoạch sử dụng đất đối với các công trình thủy lợi nhằm mở rộng đất nông nghiệp và đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

- Điều chỉnh quy hoạch đất cho các đô thị, khu vực dân cư nông thôn, đặc biệt những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở đất và NBD;

- Tăng cường năng lực cho cán bộ trong ngành, lĩnh vực quản lý tài nguyên đất, đồng thời thí điểm thực hiện thích ứng nhằm ứng phó với BĐKH trên một số khu vực canh tác hoặc khu dân cư.

b) Đối với môi trường nước

- Triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch, bảo vệ, phòng tránh tác hại do nước gây ra để đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy nhanh nhiệm vụ điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhm hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh; ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc động thái nước dưới đất.

- Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá và khoanh định vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất. Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất tại vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất nhm kiểm soát hoạt động khai thác, chống suy thoái cạn kiệt nguồn nước.

- Điều hòa, phân phối nguồn nước và điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh.

c) Đối với các hệ sinh thái ven bin

- Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, giá trị, biến động tài nguyên biển, nguồn lợi thủy sản;

- Ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ và phòng trừ có hiệu quả các loài sinh vật ngoại lai xâm hại;

- Bảo vệ, bảo tồn để phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái biển như: Rạn san hô, các loài thủy sinh,...; làm đê mềm chắn sóng chống xâm thực bờ biển, tạo môi trường sống cho sinh vật ven biển;

- Phục hồi, phát triển mở rộng HST rừng ngập mặn thông qua việc trồng thêm rừng mới ở các vùng ven cửa sông, cửa bin và bảo vệ chúng nhm phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn.

2.2. Xây dựng các giải pháp ưu tiên ứng phó với BĐKH đối với con người (đối với y tế, sức khỏe cộng đồng)

- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tập huấn; chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu.

- Tăng cường, mở rộng hợp tác trong trao đổi thông tin, thiết lập mạng lưới đối tác trong khu vực và trên thế giới về biến đổi khí hậu liên quan đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cu về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển và xử lý dịch bệnh nói chung và các bệnh nhiệt đới, bệnh lạ phát sinh do tác động của BĐKH.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống bệnh viện, trạm y tế, đầu tư trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, thực hiện đồng bộ, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các địa phương, cộng đồng dân cư.

2.3. Xây dựng các giải pháp ưu tiên ứng phó với BĐKH và NBD đối với kinh tế

a) Đối với nông nghiệp và an ninh lương thực

- Bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp, đa dạng hóa cây trồng thích ứng với BĐKH và NBD.

- Phát triển các giống cây trồng mới, có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt, các giống chống chịu nhiệt, chịu hạn, các ging cây có biên độ sinh thái rộng.

- Điều chỉnh quy hoạch và tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với với đặc điểm, diễn biến thời tiết khí hậu và yêu cầu xây dựng nông thôn mới; khai thác triệt để các vùng đất trống có tiềm năng sản xuất nông nghiệp.

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở những vùng không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất nông nghiệp không có hiệu quả.

- Tăng cường quản lý nguồn nước và đẩy mạnh quản lý hạn hán trong nông nghiệp.

- Phát triển và nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi và hiệu suất tưới.

- Điều chỉnh thời vụ sản xuất và thay đổi kỹ thuật canh tác.

b) Đối với lĩnh vực cấp thoát nước

- Tái cơ cấu, tu bổ, nâng cấp hệ thống thủy lợi: Dự tính tác động của BĐKH đến tài nguyên nước; đánh giá công năng và tình trạng hoạt động của công trình thủy lợi; hoàn thiện quy hoạch thủy lợi trong hoàn cảnh BĐKH.

- Bổ sung xây dựng các hồ chứa đa mục đích: Dự kiến tác động của BĐKH đến tài nguyên nước, năng lượng và cư dân; rà soát công năng và hiện trạng mạng lưới hồ chứa.

- Xây dựng và phát triển cơ chế quản lý lưu vực: Đánh giá hiện trạng quản lý lưu vực; đề xuất tổ chức quản lý lưu vực.

- Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm: Cân đối nguồn cung và nhu cầu nước trên địa phương; định mức sử dụng nước và giá nước phù hợp với thực tế; cân nhc sử dụng một số biện pháp kthuật trước kia.

- Từng bước tổ chức chng xâm nhập mặn: Đánh giá tác động của BĐKH đến dòng chảy trong mùa kiệt; đ xut kế hoạch khai thác nước ngm ven bin; xây dựng công trình ngăn mn; bố trí mùa vụ thích hp.

c) Đối với giao thông vận tải

- Đánh giá tác động của BĐKH đến ngành giao thông vận tải trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các phương án điều chỉnh cơ sở hạ tầng và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

- Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông vận tải trên các địa bàn xung yếu.

- Quy hoạch và phát triển hệ thống cảng biển có tính đến dự báo biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Kiểm tra, kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới; phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn tại các đô thị; tổ chức thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giao thông vận tải.

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển năng lực của các cơ quan, đơn vị

d) Đối với Du lịch và Thương mại

* Đối với Du lịch

- Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch, nhất là ở những vùng có nguy cơ, rủi ro cao.

- Tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát triển hoạt động du lịch sinh thái, nhất là vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy hoạch các vùng chức năng và loại hình du lịch phù hợp tránh rủi ro về người và tài sản trước dự báo NBD và bão lớn xảy ra ngày càng nhiều.

- Khuyến khích phát triển loại hình du lịch thân thiện với môi trường; áp dụng mô hình giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải (3R); khuyến khích tiết kiệm năng lượng, nước và sử dụng năng lượng thay thế...

- Hướng tới công cụ quản lý vĩ mô như xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ tài nguyên, các khu điểm du lịch; nâng cao nhận thức về BĐKH và những tác động đến du lịch.

* Đối với thương mại

- Sớm ban hành những chính sách khuyến khích phát triển xanh; tiết kiệm năng lượng, nước; hạn chế ô nhiễm môi trường; sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu tái chế;

- Thúc đy, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ các hoạt động ứng phó với BĐKH; chú trọng phối hợp liên ngành; phối hợp giữa các ngành với các quận, huyện (đặc biệt là các quận, huyện ở các địa bàn trọng điểm có hoạt động thương mại); đề cao vai trò của cơ sở, sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực ứng phó với BĐKH của lĩnh vực thuộc chức năng quản lý.

- Xây dựng Kế hoạch quản lý, ứng phó với các vấn đề khủng hoảng thương mại do BĐKH cho tỉnh từ kết quả phân tích tác động và cần được nhất quán đến tất cả các bên liên quan.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức về vấn đề BĐKH. Cụ thể như các chính sách BĐKH/ thiết lập môi trường bền vững của doanh nghiệp: Khuyến khích nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và nước, giảm ô nhiễm và chất thải, cần có kế hoạch kỹ càng cho doanh nghiệp trong việc đi phó với bất kỳ thảm họa thiên nhiên hoặc tình huống khn cp nào do BĐKH hoặc các yếu t khác gây ra. Đlàm được điu này, thành phố cần thực hiện và duy trì nhiều ấn phm để hướng dẫn các đối tác thương mại trong việc đưa ra các quyết định.

e) Đối với năng lượng

- Tăng cường tuyên truyền và giáo dục trong tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng các đê biển hoặc triển khai trồng rừng ngập mặn để bảo vệ hạ tầng năng lượng tại các khu vực thấp dưới tác động của nước biển dâng hay sóng dâng do bão.

- Tăng lượng nước cấp và/hoặc điều chỉnh hay thiết kế lại các quá trình làm mát bằng không khí để đối phó với việc tăng nhiệt độ không khí và nước.

- Cải thiện việc quản lý lưu vực sông để điều tiết chu kỳ thủy văn và giảm tải trầm tích, từ đó duy trì các mức sản xuất thủy điện.

- Cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật cũng như kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho các nhà chức trách vnăng lượng cũng như các bên hữu quan đứng phó tốt với các tác động khí hậu và thiên tai

3. Danh mục các dự án ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020: (Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ Trung ương và góp một phần từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn vn khác ngoài ngân sách từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Kế hoạch.

Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án khác liên quan đến biến đi khí hậu để thu hút thêm nguồn đầu tư.

Thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm từ nội dung dự án, công việc cụ thể sẽ giao và phân bổ, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định pháp luật hiện hành.

Ước tính kinh phí đầu tư cho các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động đến năm 2020 cho các dự án ưu tiên của tnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 4.828 tỷ đồng.

V. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

- Căn cứ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh đã được phê duyệt; theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;

- Đxuất các giải pháp để việc triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả cao, thiết thực.

2. Tổ chuyên viên giúp việc

Tchuyên viên giúp việc là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Nhân sự, chức năng và nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo quyết định, bao gồm cán bộ thuộc biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành khác có liên quan.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành; đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- STài nguyên và Môi trường: là cơ quan thường trực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước được phân công; giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các sở, ngành và huyện, thành phố quản lý và thực hiện tốt cập nhật kế hoạch hành động; Hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện các cập nhật kế hoạch về biến đổi khí hậu; Điều phối chung về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu; Hướng dẫn, giám sát và đánh giá thực hiện cập nhật Kế hoạch hành động.

- SKế hoạch và Đầu tư: Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát và chỉnh sửa các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tính đến biến đổi khí hậu; Hướng dẫn các sở, ngành và y ban nhân dân huyện, thành phố tích hợp yếu tố biến đi khí hậu vào các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bổ sung ngân sách cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo khả năng ngân sách nhà nước hàng năm.

- Sở Tài chính: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phối hợp với các sở, ngành liên quan, phân bổ các nguồn vốn cho các nhiệm vụ được giao và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

- Các sở, ngành và tổ chức đoàn thể khác: Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành, lĩnh vực mình; thực hiện các nhiệm vụ giao trong cập nhật Kế hoạch hành động; Chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố: Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các hoạt động liên quan cập nhật Kế hoạch hành động được y ban nhân dân tỉnh giao.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: tăng cường các nội dung tuyên truyền giáo dục về biến đổi khí hậu.

VI. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.

1. Nội dung giám sát, đánh giá:

Hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện cần phải xem xét các nội dung sau:

- Kết quả và hiệu quả trong việc huy động và phân bố các nguồn lực.

- Kết quả và mức độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch hành động.

- Sự tuân thủ và tác động của các chính sách, cơ chế đối với cập nhật Kế hoạch hành động.

- Mức độ tham gia của cộng đồng và tác động đối với cập nhật Kế hoạch hành động.

- Nêu ra những thuận lợi, thách thức và khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra cách thức, phương hướng khắc phục hoặc phát huy.

2. Thời gian thực hiện giám sát, đánh giá:

Việc giám sát, đánh giá được tiến hành hàng năm và được tổng hợp để báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chế độ báo cáo

Các cơ quan đoàn thể liên quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ như sau:

- Nội dung báo cáo: phải phân tích, đánh giá, tổng kết việc quản lý và triển khai thực hiện chiến lược; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến thực hiện chiến lược; báo cáo phải trung thực, chính xác, phản ánh đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được.

- Thời gian thực hiện:

+ Báo cáo 6 tháng: tháng 7;

+ Báo cáo năm: tháng 1 năm sau;

+ Báo cáo đột xuất: tùy theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm xây dựng báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về hoạt động của Ban.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Th thao - Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án cụ th đthực hiện Kế hoạch hành động này./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên nhiệm vụ, dự án (theo thứ tự ưu tiên)

Kết quả đạt được

Phân loại dự án

Tổng kinh phí

Kinh phí từng giai đoạn

Nguồn vốn

Cơ quan thực hiện

Đến năm 2015

Từ năm 2016 đến năm 2020

Sau năm 2020

Trung ương

Địa phương

ODA

Xã hội hóa

 

I. Các dự án chuyển từ giai đoạn 2013-2015 sang giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

1

Dự án cải tạo kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

-Nạo vét tuyến kênh Bến Đình;

- Xây dựng đường và bờ kè dọc tuyến kênh Bến Đình

Xây dựng cơ bản

790.000

0

790.000

0

0

790.000

0

0

UBND thành phố Vũng Tàu

2

Dự án nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Xác định rõ năng lực quản lý; khả năng cấp nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, xem xét tăng thể tích các hồ chứa nước. Có sự liên kết trong quá trình vận hành các hồ chứa để điều tiết lưu lượng xả nước, tiết kiệm nước trong mùa khô và hạn chế ngập trong mùa mưa

Xây dựng cơ bản

16.000

0

16.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Đánh giá hiện trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh, và đề xuất biện pháp giải quyết

Đánh giá hiện trạng sạt lở tại các khu vực ven biển, ven sông trên địa bàn tỉnh xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết

Điều tra, khảo sát

600

0

600

0

0

600

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người dân và nghiên cứu đề xuất các biện pháp ứng phó

Đánh giá tác động của BĐKH đến ảnh hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh. Đánh giá khả năng ứng phó của ngành y tế tỉnh hiện nay và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động

Điều tra, khảo sát

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

Sở Y tế

5

Chương trình khoanh vùng cẩm xây dựng

Nghiên cứu xác định các vùng đất cấm xây dựng trên dải ven biển. Đây là những vùng dễ bị tác động khi có thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy nước biển dâng, sóng thần, xói lở

Điều tra, khảo sát

502

0

502

0

0

502

0

0

Sở Xây dựng

6

Dự án củng cvà nâng cấp đê sông, đê biển:

- Nâng cấp, xây mới đê Hải Đăng.

- Công trình bảo vệ bờ biển Bến Lội, Lộc An.

- Nâng cấp đê Chu Hải.

- Sa chữa, nâng cấp kè biển Phước Tỉnh giai đoạn II

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo các đê sông, đê biển hiện có.

- Đầu tư xây mới các đê sông, đê biển ở những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của lũ, lụt, sạt lở đất, nước biển dâng.

Xây dựng cơ bản

739.934

0

739.934

0

500.000

239.934

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Phòng ngừa thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh BR-VT

- Soạn tài liệu về các kỹ thuật xử lý nước sạch, xử lý phân trong các tình huống khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lan truyền bệnh tật.

- Tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, phát hiện, dự phòng và điều trị các bệnh tật do biến đổi khí hậu gây ra.

Điều tra, khảo sát

700

0

700

0

0

700

0

0

Sở Y tế

8

Chỉnh trị các luồng lạch cho tàu tránh, trú bão

Chỉnh trị luồng lạch cho tàu tránh, trú bão

Điều tra, khảo sát

900.000

0

900.000

0

0

0

0

0

Sở Giao thông Vận tải

9

Dự án khu neo đậu tránh trú bão tàu cá sồng Dinh, Lộc An (giai đoạn 1); Cửa Lấp

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão

Xây dựng cơ bản

290.577

0

290.577

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội giai đoạn 2

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão

Xây dựng cơ bản

143.443

0

143.443

0

35.000

108.443

0

0

UBND huyện Xuyên Mc

11

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão

Xây dựng cơ bản

165.000

0

165.000

0

0

0

0

0

UBND huyện Côn Đảo

12

Dự án xây dựng kè đường ven biển

Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông vận tải ở các vùng thường bị đe dọa bởi lũ, lụt và nước biển dâng. Kiên cố hóa các công trình giao thông vận tải

Xây dựng cơ bản

150

Không

Không

150

0

0

0

0

Sở Giao thông Vận tải

13

Chương trình củng cố, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão, thiên tai

- Xây dựng và củng cố lực lượng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

- Nghiên cứu và đưa ra các quy trình ứng cứu các tình huống, sự cố thiên tai, sự cố cụ thể và thường xuyên phổ biến, diễn tập.

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện đồng bộ có khả năng đáp ứng nhu cầu ứng phó với thiên tai.

Điều tra, khảo sát

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

Xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai, tài liệu hướng dẫn các bước cơ bản về chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại từng khu vực cho mỗi cộng đồng dân cư

- Bản đồ cảnh báo thiên tai; tài liệu hướng dẫn chuẩn bị, phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức tập huấn hướng dẫn,...

Điều tra, khảo sát

620

0

620

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15

Chương trình bố trí dân cư vùng nguy cơ cao

Bố trí 1.199 hộ dân cư đảm bảo an toàn

Điều tra, khảo sát

2.390

0

2390

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tổng kinh phí

3.053.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các dự án thực hiện trong giai đoạn 2016-20120 (Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

16

Tiếp tục triển khai dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất

Xây dựng cơ bản

5.700

0

5.700

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Xây dựng hệ thống các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Côn Đảo

- Xem xét, xác định khả năng cấp nước ở các hồ chứa trên địa bàn huyện Côn Đảo, hoàn thiện các hồ chứa nước ngọt hiện có và xây mới hồ chứa nước tại Khu trung tâm, khu vực Cỏ Ống

Xây dựng cơ bản

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

18

Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục xem xét, xác định khả năng cấp nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, xem xét tăng thể tích các hồ chứa nước. Có sự liên kết trong quá trình vận hành các hồ chứa để điều tiết lưu lượng xả nước, tiết kiệm nước trong mùa khô và hạn chế ngập trong mùa mưa

Xây dựng cơ bản

16000

0

16.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Kiện toàn hệ thống giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ứng phó với biến đổi khí hậu

Kiện toàn hệ thống giám sát dịch bệnh nhằm cảnh báo về hậu quả của biến đổi khí hậu và các bệnh dịch mới bùng phát

Điều tra, khảo sát

2828

0

2.828

0

0

2828

0

0

Sở Y tế

20

Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

- Đánh giá tổng quan hiện trạng sử dụng nước của tỉnh.

- Đánh giá tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đến ngành tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước của tỉnh.

- Đề xuất, quy hoạch sử dụng tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước.

Điều tra, khảo sát

2000

0

2.000

0

0

0

0

0

Sở Tài nguyên - Môi trường

21

Tận dụng nguồn nước mưa phục vụ cấp nước cho người dân trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Côn Đảo

- Khảo sát các khu vực thu gom nước mưa tập trung, các khu vực bê tông hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Đề xuất các biện pháp thu gom khả thi.

- Triển khai thực hiện việc thu gom và bổ sung nhân tạo nguồn nước dưới đất.

Điều tra, khảo sát

1500

0

1.500

0

0

0

0

0

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

22

Dự án củng cố và nâng cấp đê sông, đê biển:

- Công trình bảo vệ bờ biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lộc An 2, Phước Lâm - Lò Vôi, Tân Phước - Phước Bình, Phước Hưng 1, Phước Hải 1

- Tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp, cải tạo các đê sông, đê biển hiện có.

- Đầu tư xây mới các đê sông, đê biển ở những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của lũ, lụt, sạt lở đất, nước biển dâng trong tương lai

Xây dựng cơ bản

600443

0

600.443

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23

Tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa ở các vùng đồng bằng, ven biển và các vùng đất thấp ven sông

- Khoanh vùng những khu vực trũng thấp, tiêu thoát nước kém.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa

Xây dựng cơ bản

500000

0

500.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24

Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý và hạn chế nhiễm mặn, bảo vệ nguồn nước

- Đánh giá hiện trạng nhiễm mặn các tầng chứa nước (Nước mặt và nước ngầm) tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Xác định các yếu tố gây nhiễm mặn.

- Dự báo khả năng nhiễm mặn trong tương lai theo từng giai đoạn.

- Xây dựng và chuyển giao mô hình mô phỏng xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn, bảo vệ tầng chứa nước cho từng giai đoạn.

Điều tra, khảo sát

3000

0

3.000

0

0

0

0

0

Sở Tài nguyên - Môi trường

25

Dư án Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lộc An (giai đoạn 2); Tiếp tục thực hiện dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Lấp

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão

Xây dựng cơ bản

170.000

0

170.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26

Tổ chức các chiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu với sức khỏe tại các khu vực nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng

Tổ chức các lễ phát động

Điều tra, khảo sát

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

Sở Y tế

27

Ứng dụng công nghệ trồng phục hồi san hô cứng tại các khu vực San hô bị tẩy trắng và chết không thể phục hồi tự nhiên ở vùng biển Côn Đảo

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng giải pháp ứng phó

Điều tra, khảo sát

1.500

0

1.500

0

0

1.500

0

0

BQL Vườn Quốc gia Côn Đào

28

Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu

Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông vận tải ở các vùng thường bị đe dọa bởi lũ, lụt và nước biển dâng. Kiên cố hóa các công trình giao thông vận tải

Xây dựng cơ bản

200.000

0

200.000

0

0

0

0

0

Sở Giao thông vận tải

29

Xây dựng mô hình quản lý tiết kiệm năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Hỗ trợ hoàn thiện các mô hình quản lý tiết kiệm năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng.

Điều tra, khảo sát

2.000

0

2.000

0

0

2.000

0

0

Sở Công thương

30

Ứng dụng công nghệ mới, năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng

- Áp dụng cải tiến kỹ thuật và công nghệ trong chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải bảo vệ môi trường.

- Triển khai đầu tư cải tạo ứng dụng năng lượng mặt trời, ứng dụng các thiết bị hiệu suất cao, thiết bị điều khiển thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Điều tra, khảo sát

21.000

0

21.000

0

0

21000

0

0

Sở Công thương

31

Tăng cường khả năng thích ứng của hoạt động du lịch ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu; Xây dựng các mô hình thích ứng

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch ven biển.

- Xây dựng mô hình thích ứng

Điều tra, khảo sát

2000

0

2.000

0

0

0

0

2000

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

32

Dự án nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, nâng cao năng lực thông tin, dự báo

- Tổ chức, củng cố hệ thống quan trắc hiện có.

- Kết nối dữ liệu, thông tin với Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Viện khí tượng thủy hải văn, trung tâm đo đạc địa chấn có sự xem xét và kết hợp thông tin, dữ liệu với các trạm đo đạc của nước ngoài.

- Tăng cường năng lực cho lực lượng đánh giá, phân tích dữ liệu quan trắc.

Điều tra, khảo sát

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tĩnh

33

Tiếp tục thực hiện Chương trình củng cố, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai

Tiếp tục triển khai các nội dung của chương trình

Điều tra, khảo sát

7000

0

7.000

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34

Dự án triển khai các mô hình điểm giảm nhẹ rủi ro do thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Thực hiện mô hình thí điểm.

- Tổ chức tham quan các mô hình điểm.

- Hội thảo nhân rộng mô hình

Điều tra, khảo sát

600

0

600

0

0

0

0

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

35

Tiếp tục triển khai dự án nâng cao nhận thức và kỹ năng của tuyên truyền viên về biến đổi khí hậu của các tổ chức chính trị xã hội

- Tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu.

- Biên soạn và in ấn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện truyền thông về biến đổi khí hậu.

- Hội thi “Tuyên truyền viên tham gia ứng phó biến đổi khí hậu

- Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về BĐKH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”.

Điều tra, khảo sát

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

Sở Tài

nguyên - Môi trường

 

36

Tiếp tục triển khai dự án tuyên truyền biến đổi khí hậu cho học sinh

- Tiếp tục hoạt động lồng ghép tuyên truyền biến đổi khí hậu vào các môn học, đa dạng các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục cho học sinh về biến đổi khí hậu và các hành động thích ứng, giảm thiểu.

Điều tra, khảo sát

1.000

302,85

700

200

0

1.000

0

0

Sở Giáo dục - Đào tạo

37

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền biến đổi khí hậu qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài truyền hình, Đài phát thanh

- Chuyên mục tuyên truyền biến đổi khí hậu trên báo.

- Thực hiện các điểm quảng cáo trên đài truyền hình.

- Thực hiện chương trình phát thanh về biến đổi khí hậu.

Điều tra, khảo sát

1.000

799.290

210

0

0

1000

0

0

Sở Thông tin- Truyền thông

 

Tổng kinh phí

1.658.771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các dự án cập nhật giai đoạn 2016-2020

38

Xây dựng các trạm đo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh với thiết bị đo số liệu tự động.

- Xây dựng hai trạm đo khí tượng thủy văn Tân Thành, Xuyên Mộc và một trạm khảo sát đo đạc biển, các yếu tố sóng, mực nước, dòng chảy với thiết bị đo đạc số liệu tự động.

- Hàng năm khảo sát chế độ Hải văn: khảo sát đo đạc ở ngoài biển, các yếu sóng, mực nước, dòng chảy. Vào mùa gió Tây Nam đo thời gian 02 tháng 7 và tháng 8, mùa gió Đông Bắc đo 02 tháng vào tháng 11 và tháng 12

Xây dựng cơ bản

29.000

0

20.000

9.000

0

0

0

0

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

39

Di dời, cứu hộ trứng và rùa con để phục hồi quần thể rùa biển tại Côn Đảo trước tác động của nhiệt độ tăng, triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu

- Xây dựng hồ ấp trứng khu vực an toàn để di dời trứng (hồ cứu hộ)

- Vệ sinh, san lấp bãi tạo điều kiện cho rùa mẹ lên bãi đẻ trứng.

- Kiểm tra, theo dõi rùa mẹ lên bãi đẻ trứng.

- Đeo thẻ cho rùa mẹ sau khi đẻ trứng, đo kích thước chiều dài, rộng mai của rùa mẹ, theo dõi số lượng rùa mẹ lên đẻ trứng hàng năm.

- Di dời trứng sau khi rùa mẹ đẻ xong lên hồ ấp trứng.

- Quản lý, giám sát, ghi nhận trứng nở và thả rùa con về biển.

- Thực hiện tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn rùa biển và đa dạng sinh học biển.

Điều tra, khảo sát

2.500

0

2.500

0

750

250

1.250

250

Vườn Quốc gia Côn Đảo

40

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn tỉnh và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vấn đề chống ngập.

- Điều tra, khảo sát tình hình ngập lụt trên địa bàn tình. Đánh giá tác động của BĐKH đến tình hình ngập lụt ở địa phương;

- Rà soát cơ chế, văn bản pháp luật đề xuất kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong vấn đề chống ngập.

Điều tra, khảo sát

1.000

0

1.000

0

300

100

500

100

Sở Tài nguyên và Môi trường

41

Lập bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt do mưa

- Lập bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt do mưa;

- Lập bản đồ cảnh báo ngập lụt do mưa trên địa bàn tỉnh;

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh ngập lụt, giảm nhẹ thiệt hại;

- Xây dựng thí điểm hệ thống đo mưa tự động phục vụ cảnh báo khả năng ngập lụt.

Điều tra, khảo sát

2.000

0

2.000

0

600

200

1.000

200

Sở Tài nguyên và Môi trường

42

Chương trình hành động chống xói lở bờ biển, bồi tụ và xâm nhập mặn của các huyện ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đánh giá tác động và ảnh hưởng do bồi lắng, sạt lở ven biển và xâm nhập mặn tại tỉnh trong thời gian qua;

- Nhận định xu thế xói lở bờ biển, bồi tụ và xâm nhập mặn tại các huyện ven biển tỉnh;

- Đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở bờ biển, bồi tụ và xâm nhập mặn.

Điều tra, khảo sát

2.000

0

2.000

0

600

200

1.000

200

Sở Tài nguyên và Môi trường

43

Lập bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển

- Điều tra hiện trạng sạt lở;

- Cảnh báo và dự kiến vùng mở rộng;

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện an sinh xã hội của khu vực bị tác động

Điều tra, khảo sát

1.500

0

1.500

0

450

150

750

150

Sở Tài nguyên và Môi trường

44

Tổ chức các chiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu với sức khỏe tại các khu vực nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng

Tổ chức các lễ phát động

Điều tra, khảo sát

1.000

0

1.000

0

300

100

500

100

Sở Y tế

45

Đầu tư kiên cố các tuyến kênh nội đồng trên địa bàn các xã có hệ thống thủy lợi nội đồng.

- Tập trung đầu tư kiên cố các tuyến kênh nội đồng hiện trạng bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí nước cho tất cả các xã giai đoạn 2016 - 2020;

- Gắn việc thực hiện kiên cố hóa kênh nội đồng với củng cố và thành lập các tổ chức dùng nước theo mô hình thí điểm để tiếp nhận quản lý vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi nội đồng quy mô cấp thôn, xã

Xây dựng cơ bản

50.000

0

50.000

0

15.000

5.000

25.000

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46

Quy hoạch và phát triển hệ thống cảng biển có tính đến dự báo BĐKH và UNBD.

Thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật phù hợp với BĐKH, tiến hành quy hoạch và thiết kế lại các hệ thống cảng biển phù hợp với tình trạng BĐKH và NBD.

Điều tra, khảo sát

20.000

0

20.000

0

6.000

2.000

10.000

2.000

Sở Giao thông Vận tải

47

Tuyên truyền, khuyến khích người dân và các doanh nghiệp tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải.

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp tận dụng tái sử dụng, tái chế chất thải.

Điều tra, khảo sát

4.000

0

4.000

0

1.200

400

2.000

400

Sở Công thương

48

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, nhân viên nhà nước, cán bộ nhân viên nhà nước, cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ - hộ gia đình về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng chương trình truyền thanh, truyền hình, phòng công sở.

Điều tra, khảo sát

1.200

0

1.200

0

360

120

600

120

Sở Công thương

Tổng kinh phí

114.200

 

105.200

9.000

25.560

8.520

42.600

8.520

 

Tổng cộng

4.827.687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2927/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2927/QĐ-UBND

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331219