• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 3123/QĐ-UBND về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Quyết định 293/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3123/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 422/BC-SXD ngày 25/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung về phân Vùng áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã công bố tại điều 1 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của UBND tỉnh; như sau:

Nội dung đã công bố:

- Vùng II (các thành phố: Hội An, Tam Kỳ): 2.320.000 đồng; riêng xã đảo Tân Hiệp bằng 1,2 lần mức lương cơ sở đầu vào tương ứng với quy định Vùng của thành phố Hội An: 1,2 x 2.320.000 = 2.784.000 đồng;

- Vùng III (thị xã điện Bàn, các huyện: đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình): 2.154.000 đồng;

- Vùng IV (các huyện còn lại): 2.050.000 đồng;

Trong đó: Quy định về phân Vùng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều chỉnh thành:

- Vùng II: 2.320.000 đồng;

- Vùng III: 2.154.000 đồng;

- Vùng IV: 2.050.000 đồng;

* Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An được tính bằng 1,2 lần mức lương cơ sở đầu vào tương ứng với quy định Vùng của thành phố Hội An.

Trong đó: Quy định về phân Vùng được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trường hợp quy định phân Vùng của Chính phủ có sự thay đổi, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tự cập nhật để thực hiện theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020. Các nội dung khác tại Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
(F:\Tien Dong\Quyet dinh\2020\Dieu chinh noi dung ve phan Vung tai Quyet dinh 3123 ve don gia nhan cong, ca may.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 293/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 22/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 293/QĐ-UBND

58

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446324