• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2934/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 2934/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KHSDĐ NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận thu hồi đất để triển khai thực hiện các công trình, dự án năm 2016 đợt 2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi diện tích của một số công trình, dự án đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án đợt 2 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vĩnh Yên;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 462/TTr-STNMT ngày 05 tháng 9 năm 2016 và của UBND thành phố Vĩnh Yên tại tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau::

1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)

2. Điều chỉnh phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)

3. Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)

4. Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 04 kèm theo)

5. Điều chỉnh diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 05 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các nội dung khác được giữ nguyên như Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy định.

3. Giao Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện của UBND thành phố Vĩnh Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các S, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên và Thủ trưởng các cơ quan, cơ nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2934/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 16/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2934/QĐ-UBND

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328474