• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 294/QĐ-QLCL năm 2014 sửa đổi Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 238/QĐ-QLCL do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Quyết định 294/QĐ-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 CỦA QUY CHẾ LÀM VIỆC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 238/QĐ-QLCL NGÀY 23/6/2014 CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bộ Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành Quy chế làm việc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 của Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản như sau:

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Cục trưởng:

a) Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo phân công của Cục trưởng. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Cục trưởng chủ động giải quyết các công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công;

b) Khi giải quyết công việc, những vấn đề liên quan các lĩnh vực cần sự phối hợp, Phó Cục trưởng được giao chủ trì chủ động trao đổi ý kiến với Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan trước khi quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Phó Cục trưởng được giao chủ trì và Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan cùng chủ trì làm việc với các đơn vị để giải quyết công việc. Khi các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau, Phó Cục trưởng được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định;

c) Khi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phó Cục trưởng được giao chủ trì chủ động trao đổi, thống nhất về nội dung và thông báo kết quả làm việc với Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Cục trưởng:

a) Chỉ đạo việc tham gia và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được phân công;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phụ trách để phát hiện và đề xuất kịp thời những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

c) Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, chưa rõ chủ trương giải quyết hoặc có khả năng tác động lớn đến hoạt động của hệ thống Cục và nhiệm vụ chính trị của Cục, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Cục trưởng trước khi xử lý, quyết định;

d) Khi Cục trưởng điều chỉnh phân công giữa các Phó Cục trưởng, các Phó Cục trưởng có trách nhiệm bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan.

3. Phó Cục trưởng được ủy quyền giải quyết công việc khi Cục trưởng vắng mặt, ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2, điểm a, b khoản 4 Điều này còn có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Giải quyết các công việc do Cục trưởng phụ trách, ký văn bản theo ủy quyền của Cục trưởng;

b) Điều phối công việc giữa các Phó Cục trưởng;

c) Điều phối các hoạt động chung của Cục theo chương trình, lịch công tác và yêu cầu của Cục trưởng.

4. Thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng:

Phó Cục trưởng được Cục trưởng giao ký thay (KT) các văn bản:

a) Các văn bản hành chính thông thường, văn bản hướng dẫn, xử lý công việc, các quyết định cá biệt thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Các văn bản được Cục truởng uỷ quyền bằng văn bản.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định khác tại Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Cơ quan Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

Các Phó Cục trưởng được Cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, địa bàn công tác, một số đơn vị thuộc Cục hoặc những công việc đột xuất khác. Phó Cục trưởng được thay mặt Cục trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng về những quyết định của mình.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

a) Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Cục trưởng phân công. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phụ trách để phát hiện và đề xuất kịp thời những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

b) Đối với những vấn đề chưa có văn bản quy định, vượt quá thẩm quyền, những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động đến thực tế sản xuất và những vấn đề quan trọng khác, Phó Cục trưởng phải xin ý kiến của Cục trưởng trước khi quyết định.

c) Khi Cục trưởng điều chỉnh phân công giữa các Phó Cục trưởng, các Phó Cục trưởng phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan.

3. Phó Cục trưởng được ủy quyền giải quyết công việc khi Cục trưởng vắng mặt, ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Giải quyết các công việc chung của Cục và ký văn bản theo ủy quyền của Cục trưởng;

b) Điều phối hoạt động giữa các Phó Cục trưởng;

c) Giải quyết một số công việc cấp bách của Phó Cục trưởng khác khi Phó Cục trưởng đó vắng mặt.

4. Thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng:

Phó Cục trưởng được Cục trưởng giao ký thay (KT) các văn bản:

a) Ký các quyết định cá biệt thành lập các Tổ công tác để triển khai nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, phức tạp thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo phân công của Cục trưởng;

b) Ký các văn bản hướng dẫn giải quyết công việc trong những lĩnh vực trực tiếp phụ trách;

c) Ký các văn bản do Cục trưởng ủy quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 294/QĐ-QLCL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 294/QĐ-QLCL

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243560