• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về Quyết định 296/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 109/TTr-SGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Các vị trí điểm đón, trả khách: 71 điểm (Có bảng danh sách vị trí cụ thể kèm theo).

2. Về đầu tư xây dựng các điểm đón, trả khách:

Tại các vị trí đón trả khách lắp dựng Biển báo 434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2012/BGTVT) và có biển phụ như sau: “ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH” bằng nguồn vốn Sự nghiệp giao thông giao cho các đơn vị quản lý đường bộ. Từng bước đầu tư xây dựng Nhà chờ theo đúng quy định.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô: Khương, Chén);
- Lưu: VP, Khanh (33b).

 

DANH SÁCH VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Điểm

Lý trình

Ghi chú

I

QL5 (Quán Gỏi - Phú Thái)

 

Phải tuyến

Km 33+880

Quán Gỏi, huyện Bình Giang

 

Trái tuyến

Km 33+880

Quán Gỏi, huyện Bình Giang

 

Phải tuyến

Km 43+920

Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng

 

Trái tuyến

Km 43+920

Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng

 

Phải tuyến

Km 47+580

Bến xe khách Phía Tây, TP. Hải Dương

 

Phải tuyến

Km 52+300

Ngã tư Bến Hàn, TP Hải Dương

 

Trái tuyến

Km 52+030

Ngã tư Bến Hàn, TP Hải Dương

 

Phải tuyến

Km 58+850

Ngã ba Tiền Trung, huyện Nam Sách

 

Trái tuyến

Km 58+770

Ngã ba Tiền Trung, huyện Nam Sách

 

Phải tuyến

Km 63+100

Xã Lai Khê, huyện Kim Thành

 

Trái tuyến

Km 62+950

Xã Lai Khê, huyện Kim Thành

 

Phải tuyến

Km 67+360

Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành

 

Trái tuyến

Km 67+200

Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành

 

Phải tuyến

Km 73+700

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

 

Trái tuyến

Km 73+750

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

II

Quốc lộ 38B (Gia Lộc – Thanh Miện)

 

Phải tuyến

Km 1 + 700

Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc

 

Trái tuyến

Km 1+740

Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc

 

Phải tuyến

Km 6+900

Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc

 

Trái tuyến

Km 6+850

Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc

 

Phải tuyến

Km 13+700

Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

 

Trái tuyến

Km 13+670

Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

III

Quốc lộ 37 (Ninh Giang – Chí Linh)

 

Phải tuyến

Km 37+100

Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang

 

Trái tuyến

Km 36+830

Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang

 

Phải tuyến

Km 44+100

Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc

 

Trái tuyến

Km 44+250

Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc

 

Phải tuyến

Km 51+150

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

 

Trái tuyến

Km 50+350

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

 

Phải tuyến

Km 67+400

Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

 

Trái tuyến

Km 67+350

Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

 

Phải tuyến

Km 75+660

Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh

 

Trái tuyến

Km 75+600

Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh

IV

Quốc lộ 18 (Phả Lại – Quảng Ninh)

 

Phải tuyến

Km 28+570

Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

 

Trái tuyến

Km 28+570

Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

 

Phải tuyến

Km 38+700

Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh

 

Trái tuyến

Km 38+650

Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh

 

Phải tuyến

Km 44+250

Phường Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh

 

Trái tuyến

Km 44+350

Phường Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh

V

Đường 392 (Bình Giang – Thanh Miện)

 

Phải tuyến

Km 6+700

Thi trấn Phủ, huyện Bình Giang

 

Trái tuyến

Km 6+800

Thi trấn Phủ, huyện Bình Giang

 

Phải tuyến

Km 12+990

Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

 

Trái tuyến

Km 12+970

Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

 

Phải tuyến

Km 19+770

Ngã tư Bóng, Gia Lộc, Hải Dương

 

Trái tuyến

Km 19+850

Ngã tư Bóng, Gia Lộc, Hải Dương

VI

Đường 390B (Hồng Lạc – TTr Thanh Hà)

 

Phải tuyến

Km 0+950

Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà

 

Trái tuyến

Km 0+900

Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà

 

Phải tuyến

Km 6+100

Xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà

 

Trái tuyến

Km 6+020

Xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà

VII

Đường 390 (Nam Đồng – TTr Thanh Hà)

 

Phải tuyến

Km 24+500

Xã Tân An, huyện Thanh Hà

 

Trái tuyến

Km 24+550

Xã Tân An, huyện Thanh Hà

VIII

Đường 391 (Hải Tân – Ninh Giang)

 

Phải tuyến

Km 12+600

Thị tứ Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

 

Trái tuyến

Km 12+500

Thị tứ Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

 

Phải tuyến

Km 18+350

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

 

Trái tuyến

Km 18+100

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

 

Phải tuyến

Km 24+350

Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ

 

Trái tuyến

Km 24+400

Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ

 

Phải tuyến

Km 29+500

Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

 

Trái tuyến

Km 29+550

Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

 

Phải tuyến

Km 35+600

Xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ

 

Trái tuyến

Km 35+500

Xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ

IX

Đường 388 (Mạo Khê – An Thái)

 

Phải tuyến

Km 3+550

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

 

Trái tuyến

Km 3+600

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

 

Phải tuyến

Km 9+100

Xã Phụ Sơn, huyện Kinh Môn

 

Trái tuyến

Km 9+150

Xã Phụ Sơn, huyện Kinh Môn

 

Phải tuyến

Km 14+200

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

 

Trái tuyến

Km 14+250

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

X

Đường 396 (Ngã 3 Cầu Me – Xã Tân Quang)

 

Phải tuyến

Km 3+600

Xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang

 

Trái tuyến

Km 3+650

Xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang

 

Phải tuyến

Km 10+250

Xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang

 

Trái tuyến

Km 10+350

Xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang

XI

Đường 62m (Cầu Lộ Cương - Thị trấn Gia Lộc)

 

Phải tuyến

Km 0+120

Đại học Hải Dương, TP Hải Dương

 

Trái tuyến

Km 0+130

Đại học Hải Dương, TP Hải Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 296/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 21/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 296/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258662