• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Tải về Quyết định 297/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Công bố thủ tục hành chính mới ban hành: 13 thủ tục (Chi tiết: có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

- Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 10 thủ tục (Đã được công bố, công khai kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Chi tiết: Có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo)).

- Công bố hủy bỏ 18 thủ tục hành chính đã được công bố kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công b Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương (Chi tiết: Có danh mục và mã h sơ kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục đã được công bố để phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân.

2. Giao Sở Tư pháp cập nhật công khai thủ tục hành chính và các văn bản quy định thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT NC. (5)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 297/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Tên thủ tục hành chính

I.

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II.

LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp giấy phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Gia hạn giấy phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp

III.

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

2

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài).

3

Cho phép phát hành thông cáo báo chí

4

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

5

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

II. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG, THAY TH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA S THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

T-HDU-196670-TT

Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh

Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

2

T-HDU-197040-TT

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh

3

T-HDU-197047-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn

4

T-HDU-197073-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

T-HDU-197076-TT

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

T-HDU-197080-TT

Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

T-HDU-197627-TT

Cho phép họp báo

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

III. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIU NẠI, TỐ CÁO

1

T-HDU-197361-TT

Thủ tục Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Luật tố cáo 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tố cáo;

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

2

T-HDU-197366-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

- Luật Khiếu nại 2011;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

3

T-HDU-197372-TT

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Luật khiếu nại 2011;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

III. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

1

T-HDU-197103-TT

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án chuyên ngành viễn thông, internet

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương “về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

2

T-HDU-197333-TT

Cấp giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện (đối với đài phát thanh không dây xã)

Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mưn thiết bị vô tuyến đin; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

3

T-HDU-197342-TT

Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện (đối với đài phát thanh không dây xã)

4

T-HDU-197349-TT

Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện (đối với đài truyền thanh không dây xã)

II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

T-HDU-197572-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản đặc san

2

T-HDU-197578-TT

Thủ tục cấp giấy phép thay đổi nội dung giấy phép hoạt động báo chí in

3

T-HDU-197581-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình

Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

4

T-HDU-197589-TT

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình

5

T-HDU-197598-TT

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san

Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản đặc san

6

T-HDU-197647-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Thông tư 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

7

T-HDU-197657-TT

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử

8

T-HDU-197661-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động báo chí điện tử

9

T-HDU-197665-TT

Thủ tục cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

10

T-HDU-197672-TT

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

11

T-HDU-197674-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

12

T-HDU-196649-TT

Thủ tục cấp thẻ nhà báo

Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa và Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo

13

T-HDU-197708-TT

Thủ tục cấp lại thẻ nhà báo

14

T-HDU-197709-TT

Thủ tục đổi thẻ nhà báo trước thời hạn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 297/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 297/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381890