• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2971/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2971/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2971/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-KTNS ngày 24/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Xét đề nghị của S Tài nguyên và Môi trường tại Ttrình số 405/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:

1. Công trình, dự án cần thu hồi đất:

a) Trung tâm Y tế dự phòng tnh tại phường Thủy Dương:

- Diện tích: 0,6 ha;

- Loại đất: Đất trồng lúa;

b) Bệnh viện Sn Nhi tỉnh tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh:

- Diện tích: 3,6 ha;

- Loại đất: Đất trồng lúa;

2. Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa:

a) Chuyển mục đích sử dụng 0,6 ha đất trồng lúa để xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tại phường Thủy Dương.

b) Chuyển mục đích sử dụng 3,6 ha đất trồng lúa để xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, y ban nhân dân thị xã Hương Thủy có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung danh mục công trình dự án cn thu hi đt; chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định.

2. Thực hin các thtục hành chính v đt đai theo Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy được phê duyệt.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điu 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: Chánh VP và các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2971/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 21/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2971/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332906