• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Giá

Văn bản pháp luật về Giá tiêu thụ nước sạch

 

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2973/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2018/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang như sau:

1. Tại Điều 2 ghi là Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký" sửa lại tại Điều 2 thành "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019".

2. Bỏ căn cứ thứ mười “Căn cứ Thông báo kết luận số 331/TB-UBND ngày 24/12/2018 phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2018”. “văn bản làm căn cứ pháp lý nhưng không phải là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn” tại Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phn không tách rời của Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang; Chtịch, Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Hà Giang và thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm t
ra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thườn
g trực UBND tỉnh;
- Như điều 3 (T/h);
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CV (KTTH2, KTN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2973/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2973/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410603