• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành

Tải về Quyết định 2973/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3302/STC-NS ngày 04/8/2019; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 555/STP-XDKT&TDTHPL ngày 04/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Cục K
iểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND t
nh;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;

- Lưu: VT, NC1, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tnh Hà Tĩnh)

STT

Tên văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Tên gọi của văn bn/ trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

Về việc quy định nội dung chi và mức chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

- Việc quy định mức chi đi với các nội dung chi đảm bảo TTATGT chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định địa phương hiện nay thuộc thẩm quyền của Hội đng nhân dân tỉnh quyết định.

- Các cơ sở pháp đã hết hiệu lực:

+ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn quản , sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự ATGT do ngân sách nhà nưc cấp.

+ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chc các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chc hội nghị, hội thảo quốc tế.

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Thi đua khen thưởng.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2973/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Dương Tất Thắng
Ngày ban hành: 06/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2973/QĐ-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425449