• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật giá

 

Quyết định 2976/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy năm 2019-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Quyết định 2976/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2976/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ CHO THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ TẠI TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH CỬA KHẨU QUỐC TẾ THANH THỦY NĂM 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 668/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, năm 2019- 2020 là: 23.000đồng/m2/tháng (mức giá trên không bao gồm tiền điện, nước, phí vệ sinh môi trường). Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy năm 2017-2018.

Điều 3. Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và diện tích sử dụng cần thiết phục vụ mục đích công vụ của các đơn vị có liên quan để xác định phần diện tích cho doanh nghiệp thuê kinh doanh bán hàng miễn thuế.

- Có trách nhiệm ký hợp đồng và thu tiền thuê địa điểm kinh doanh bán hàng miễn thuế nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trước ngày 31/12/2020, căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp và mức giá cho thuê tại thời điểm, đề xuất mức giá cho thuê của năm tiếp theo gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin- Công báo tỉnh;

- Lưu VT, KTTH (3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2976/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2976/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410604