• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa


 

Quyết định 2979/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 2979/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2979/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện và phân công phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (sau đây viết gọn là Đề án 100) được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch nêu trên được đảm bảo từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- VPCP (để phối hợp);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/QĐ-TTG NGÀY 19/1/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC”
(Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

1

Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc

Quý III/2019 và các năm tiếp theo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)

- Vụ Kế hoạch Tài chính (KHTC);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (CNN);

- Vụ Địa phương (ĐP)

2

- Xây dựng và ban hành thông tư quy định về quản lý mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc.

- Xây dựng và công bố 02 TCVN về truy xuất nguồn gốc rau quả.

Quý I/2020

TĐC

- Vụ Pháp chế;

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương.

3

- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.

- Xây dựng và công bố 07 TCVN về truy xuất nguồn gốc thịt và gia cầm.

- Xây dựng và công bố 01 QCVN về quy trình truy xuất nguồn gốc rau quả.

Quý IV/2020

TĐC

- Vụ Pháp chế;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP.

4

Xây dựng tối thiểu 02 QCVN về quy trình truy xuất nguồn gốc một số loại sản phẩm thủy sản và lâm sản, thực phẩm.

2021 - 2022

TĐC

- Vụ Pháp chế;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP.

5

Xây dựng và công bố tối thiểu 30 TCVN về truy xuất nguồn gốc thủy sản, gỗ, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

2021 - 2025

TĐC

- Vụ Pháp chế;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP.

6

Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.

2021 - 2030

Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ

- TĐC;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương.

II

Xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong cả nước

1

- Phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của Đề án.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung của Đề án cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Trả lời phỏng vấn theo đề nghị của các cơ quan thông tin truyền thông.

- Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Quý III/2019 và các năm tiếp theo

TĐC

- Báo Khoa học và Phát triển;

- Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress);

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

2

Tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án, bao gm:

- Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định pháp luật;

- Lựa chọn các giải pháp công nghệ;

- Báo cáo tình hình triển khai trong năm và xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm tiếp theo.

Hàng năm

TĐC

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Các Sở KHCN.

3

Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đề án định kỳ báo cáo hàng năm cho Thủ tướng Chính phủ

Hàng năm

TĐC

- Văn phòng Bộ;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

4

- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc.

- Triển khai truy xuất nguồn gốc thống nhất theo quy định

Quý III/2019 và các năm tiếp theo

Các đơn vị cung cấp giải pháp

- TĐC

- Cục Ứng dụng;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương.

5

Triển khai hoạt động chứng nhận đánh giá sự phù hợp đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp

- TĐC;

- Vụ CNC;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương.

6

- Tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các bộ, ngành, địa phương.

- Thực hiện thí điểm kết nối các đơn vị doanh nghiệp đề xuất và đạt yêu cầu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, giải pháp ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc

2020 - 2030

TĐC

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương;

- Các đơn vị cung cấp giải pháp.

7

Thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc đối với những sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền.

Hàng năm

- Thanh tra Bộ

- Các cơ quan có thẩm quyền của Bộ, ngành và địa phương

- TĐC

III

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc

1

Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ (Blockchain, IoT, AI, Big data và các công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới) trong hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc.

Hàng năm

TĐC

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ.

- Vụ CNN;

- Vụ CNC.

2

Thực hiện đánh giá các giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc để áp dụng cho hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc

Hàng năm

Vụ ĐTG

- TĐC;

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ.

- Vụ CNN;

- Vụ CNC.

IV

Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc

1

Hợp tác với Trung Quốc về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm rau, quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Quý IV/2019

TĐC

- Vụ HTQT;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

2

Hợp tác với đối tác Hồng Kông về truy xuất nguồn gốc.

Quý II/2020

TĐC

- Vụ HTQT;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

3

Tổ chức hội nghị/hội thảo quốc tế về truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam với sự tham gia của các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để trao đổi kinh nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ.

Quý IV/2020

TĐC

- Vụ HTQT;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

4

Hợp tác với các nước, vùng lãnh thổ để thừa nhận kết quả truy xuất nguồn gốc lẫn nhau.

2021-2030

TĐC

- Vụ HTQT;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

V

Thiết lập, xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

1

Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin để phục vụ việc lưu trữ, chia sẻ, cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả.

2020

TĐC

- Vụ CNC;

- Trung tâm công nghệ thông tin;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

2

Nâng cấp, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin để phục vụ lưu trữ, chia sẻ, cung cấp dịch vụ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã có TCVN/QCVN và các quy định có liên quan.

2021 - 2025

TĐC

- Vụ CNC;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

3

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Quý I/2020

TĐC

- Vụ CNC;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

4

Hoàn thiện, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia bao gồm hệ thống phần cứng, phẩm mềm, dịch vụ công nghệ thông tin để phục vụ việc lưu trữ, chia sẻ, cung cấp dịch vụ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở kết nối thông tin với các hệ thống quốc tế được công nhận.

Quý IV/2020

TĐC

- Vụ CNC;

- Vụ CNN;

- Vụ ĐP;

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

5

Duy trì hệ thống trang thiết bị, phần mềm, con người, dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

Hàng năm

TĐC

- Vụ KHTC;

- Văn phòng Bộ;

- Các Bộ, ngành;

- Các địa phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2979/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2979/QĐ-BKHCN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436626