• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 298/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 99/TTr-SGDĐT ngày 18/5/2020 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 225/BC-SNV ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Đổi tên Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng thành Phòng Quản lý chất lượng giáo dục cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đổi tên thành Cục Quản lý chất lượng giáo dục).

2. Hợp nhất Phòng Giáo dục tiểu học, Phòng Giáo dục trung học với Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học thành Phòng Giáo dục phổ thông (chuyển nhiệm vụ giáo dục Đại học về Phòng Quản lý chất lượng giáo dục).

3. Giải thể Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc; chuyển nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc về Phòng Giáo dục phổ thông; chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về Phòng Tổ chức cán bộ.

4. Quy định cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở phù hợp với nguyên tắc có từ 10 người làm việc trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó, có từ 05 đến 09 người làm việc được bố trí 01 cấp phó.

5. Sau khi sắp xếp lại, Sở Giáo dục và Đào tạo có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng và tương đương thuộc Sở (mỗi phòng có tối thiểu 05 người làm việc trở lên):

- Văn phòng Sở, gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên.

- Thanh tra Sở, gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, kế toán, chuyên viên.

- Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Tổ chức cán bộ, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Giáo dục mầm non, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Giáo dục phổ thông, gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (giữ nguyên như hiện có):

Có 31 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: 28 trường trung học phổ thông, 02 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính (nếu có), trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định.

c) Thực hiện bố trí, sắp xếp lãnh đạo quản lý, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định hiện hành, đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt; quan tâm công tác cán bộ, đảm bảo chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo ổn định, mọi hoạt động được liên thông không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở GD và ĐT;
- Như Điều 3;
- TP Nội chính, KGVX (Bắc);
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 298/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 27/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 298/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449022