• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Quyết định 2988/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP; Kế hoạch 2343/KH-TTCP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2988/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2988/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; KẾ HOẠCH SỐ 2343/TCH-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c)
- VPĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TTr.(50)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; KẾ HOẠCH SỐ 2343/KH-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2988/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc Bộ Tài chính, của Thanh tra Bộ Tài chính và các tổ chức thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, qua đó tạo cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

3. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

- Thanh tra Bộ Tài chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức quán triệt, thống nhất nhận thức và phương thức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014), Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và các chủ trương, chính sách đến các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc Bộ Tài chính. Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép các nội dung trên trong các hội nghị tập huấn, hội nghị tổng kết để quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện trong quý IV năm 2014.

- Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả tiếp công dân; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị mình. Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tài chính đến cán bộ chủ chốt, cán bộ tiếp công dân và cán bộ có liên quan trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, hệ thống của mình (nếu có). Thời gian hoàn thành trong quý IV/2014.

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2014.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị, bộ phận chức năng tiến hành rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định hiện hành và đặc thù của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra Bộ Tài chính.

- Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính giải pháp, hướng xử lý hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tài chính.

3. Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, xử lý đơn thư

- Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính coi trọng và nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân; thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp công dân, đối thoại với công dân; đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân ngay từ khi mới phát sinh.

- Bộ phận tiếp công dân tại Thanh tra Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng cấp thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định tại Trụ sở (phòng) tiếp công dân của Bộ Tài chính và Trụ sở (phòng) tiếp công, dân của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình theo quy định pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tổ chức xử lý đơn thư phải tập trung, xem xét, thụ lý đơn đúng pháp luật; chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, không để xảy ra tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng, né tránh trách nhiệm.

4. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và các vụ việc phức tạp, kéo dài

- Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để công dân chờ đợi lâu dẫn đến khiếu nại vượt cấp, bức xúc.

- Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện ngay, không để kéo dài. Trường hợp có vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời người có thẩm quyền xử lý.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

5. Kiện toàn tổ chức, cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính kiện toàn bộ phận tiếp công dân; bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Cán bộ, công chức tiếp công dân phải kiên trì lắng nghe, tôn trọng công dân, giải thích thuyết phục, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức hoặc bố trí cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

6. Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc đông người, vượt cấp

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người.

- Khi có khiếu kiện đông người, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính phải phân công cán bộ chủ trì, cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương giải quyết. Đồng thời phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu kiện vượt cấp.

- Đối với các trường hợp tổ chức kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối thì phối hợp với lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

7. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Bộ Tài chính hàng năm xây dựng định hướng và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc (nếu có), để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, thanh tra viên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần chú trọng lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật của công dân.

- Tạp chí Thanh tra Tài chính và Tạp chí, Báo viết của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tăng cường số lượng, chất lượng các tin, bài phản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Xây dựng cơ sở vật chất cho Trụ sở tiếp công dân

- Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính trang bị Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài chính đầy đủ trang thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp công dân theo quy định

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính bố trí Trụ sở (phòng) tiếp công dân và kinh phí bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân cho cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

10. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Bộ Tài chính hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Bộ Tài chính nhằm chuẩn hóa, cung cấp thông tin liên thông nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hàng quý gửi về Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ.

- Chánh Thanh tra Bộ Tài chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức có chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính (qua Thanh tra Bộ Tài chính) để tổng hợp, có giải pháp giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2988/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2988/QĐ-BTC

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258640