• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 299/QĐ-BKHĐT năm 2020 sửa đổi một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Quyết định 299/QĐ-BKHĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 3 như sau:

“a) Trưởng bộ phận do một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất một chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.”

2. Sửa đổi Phụ lục kèm theo về nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa (danh sách kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Cục KSTTHC, VPCP (đ
b/c);
- Tr
ung tâm tin học (đăng tin n.bộ);
- Các đơn vị: VPB
, KTĐN, PTDN, ĐTNN, QLĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Kèm theo Quyết định số 299 ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Họ và tên

Chế độ làm việc

Chức vụ đang công tác

1

Ông Đoàn Đạt

Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ

2

Ông Trần Anh Phương

Phó Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng KSTTHC - TH, Văn phòng Bộ

3

Ông La Anh Tuấn

Thành viên (kiêm nhiệm)

Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu

4

Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Thành viên (thường trực)

Công chức, Phòng KSTTHC-TH, Văn phòng Bộ

5

Bà Nông Thị Hồng Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Công chức, Vụ Kinh tế đối ngoại

6

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Đầu tư nước ngoài

7

Bà Ngô Thị Minh Thu

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Phát triển doanh nghiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 299/QĐ-BKHĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 05/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 299/QĐ-BKHĐT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436715