• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội


 

Quyết định 299/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 299/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2020 CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 ca Chính phủ Quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, th thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác gi, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 ca Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực th thao;

Căn cứ Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính ph quy định v x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tn số vô tuyến điện;

Căn c Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định x phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng gi, hàng cm và bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Ch thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường;

Căn c Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc b sung y viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1513 /QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 179/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2020 ca Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; hoạt động in; phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tnh đchấn chỉnh và xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xlý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

- Ngăn chặn hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke, vũ trường...).

- Kiểm tra các cơ sở in nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn tchức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về in; bo vệ quyền, lợi ích hợp phát của tchức, cá nhân tham gia hoạt động in; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các tchức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động -Thương binh và xã hội; Thông tin và Truyền thông xác minh làm rõ các vụ khiếu nại, tcáo trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, ththao và du lịch; kinh doanh dịch vụ văn hóa, ththao, du lịch, hoạt động in và phòng, chống tệ nạn mại dâm theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

b) Yêu cầu

Công tác kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, bảo đm chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng, có trọng tâm, trọng đim, đúng tiến độ thời gian, không làm cản trở hoạt động bình thường ca cơ quan, tổ chức, cá nhân được kim tra; đồng thời kiên quyết xử lý hoặc đxuất cơ quan có thm quyền xlý kịp thời những vi phạm theo các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung kiểm tra

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tnh có trách nhiệm kiểm tra các lĩnh vực trên địa bàn tnh Quảng Ngãi như sau:

a) Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

a1) Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động văn hóa, thể dục th thao, gia đình và du lịch; kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao và du lịch theo quy định tại:

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật Sửa đổi bsung một số điều của Luật Thể dục, ththao số 77/2006/QH11.

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018, Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Nghị định số 79/2012/NĐCP ngày 05/10/2012 ca Chính phủ;

- Nghị định số 131/2013/NĐCP ngày 16/10/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính ph;

- Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

a2) Các hoạt động lễ hội tại các di tích ở các địa phương, các hành vi lợi dụng tín ngưng đhành nghề mê tín dị đoan tại nơi công cộng.

a3) Kiểm tra việc đưa các hiện vật không phù hợp vào các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

a4) Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao và du lịch, Hội vui xuân ở các địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

a5) Việc chấp hành các quy định về hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phm).

a6) Các cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, đĩa hình, sân khấu và kiểm tra trên các phương tiện khác tại đim hoạt động vui chơi giải trí công cộng; truy quét xử lý các loại băng đĩa có nội dung không lành mạnh và chưa được phép lưu hành.

a7) Kiểm tra việc thực hiện Quy chế tchức liên hoan, hội thi, hội diễn, nội dung chương trình biu diễn nghệ thuật và biu diễn thời trang, người đẹp trên địa bàn tỉnh và biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, vũ trường, quán bar theo quy định.

a8) Các hoạt động triển lãm nghệ thuật, triển lãm ảnh và các hoạt động trưng bày, trin lãm khác thuộc quyn quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch.

a9) Việc chấp hành Luật Sở hữu trí tuệ; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

a10) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

b) Về lĩnh vực phòng, chng mại dâm

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại:

- Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ;

- Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2.3. Về lĩnh vực in

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động in theo quy định tại:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 ca Chính phủ Quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 ca Chính phủ;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Thi gian tiến hành kiểm tra

- Quý I/2020 tổ chức 03 đợt kim tra, mỗi đợt kiểm tra từ 03-05 ngày;

- Quý II/2020 tổ chức 03 đợt kiểm tra, mỗi đợt kim tra từ 03-05 ngày;

- Quý III/2020 tổ chức 03 đợt kiểm tra, mi đợt kiểm tra từ 03-05 ngày;

- Quý IV/2020 tổ chức 03 đợt kiểm tra, mỗi đợt kiểm tra từ 03-05 ngày.

4. Kinh phí thực hiện

a) Về chế độ công tác phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thanh toán tiền công tác phí cho người thuộc cơ quan c đi công tác.

b) Kinh phí hoạt động của công tác kim tra liên ngành văn hóa - xã hội tnh chi từ nguồn Ngân sách của tỉnh, Trung ương và các nguồn khác (kcả khoản thu nộp phạt từ tchức, cá nhân chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, th thao, du lịch, phòng, chống tệ nạn mại dâm, in lậu theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tnh tổ chức thực hiện kế hoạch kim tra quy định ti Điều 1 Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh kết quthực hiện để theo dõi chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Ththao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 299/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 299/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438459