• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2993/QĐ-UBND năm 2016 phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2993/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2993/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Công văn s 4647/BTNMT-VP ngày 17/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vic hỗ trợ, khắc phục hậu quả ô nhim môi trường do mưa lũ gây ra; Quyết định s 173/QĐ-QBVMT ngày 19/10/2016 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam v việc hỗ trợ kinh phí khc phục hậu quả ô nhim môi trường do mưa lũ tại Hà Tĩnh

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2971/STNMT-CCMT ngày 21/10/2016, kèm theo Biên bản làm việc liên ngành ngày 21/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả ô nhim môi trường do mưa lũ trên địa bàn tỉnh  do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ cho Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã như sau:

TT

Tên đơn vị

Kinh phí (triệu đng)

Ghi chú

1

Huyện Hương K

600

 

2

Huyện Vũ Quang

350

 

3

Huyện Hương Sơn

100

 

4

Huyện Đức Thọ

100

 

5

Huyện Kỳ Anh

150

 

6

Huyện Cm Xuyên

150

 

7

Thị xã Kỳ Anh

80

 

8

Huyện Can Lộc

120

 

9

Huyện Thạch Hà

150

 

10

Chi cục BVMT tỉnh

200

 

 

Tổng

2.000

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các địa phương, đơn vị được hỗ trợ kinh phí thực hiện đúng nội dung tại Văn bản số 5366/UBND-GT1 ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh; Văn bản số 4647/BTNMT-VP ngày 17/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 2905/STNMT-CCMT ngày 17/10/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung xử lý môi trường, vệ sinh nhà cửa, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm..., thu dọn bùn đất, san gạt đất đá sạt lỡ trên các tuyến đường giao thông; tiêu hủy xác động vật chết, tiêu độc khử trùng tại trường học, khu dân cư bị ngập lụt, lng lọc, khử trùng nước sinh hoạt; tập trung thu gom vận chuyển và xử lý rác, phun chế phẩm sinh học khử mùi hôi, diệt ruồi tại các bãi tập kết rác và các bãi rác.

- Các địa phương được hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán gửi về Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh đtổng hp Quyết toán với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh và cứu trợ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c trong BTV T
nh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- TT Huyện
ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Chánh, các PVP.
UBND tnh;
- Lưu: VT, NL
1, NL, GT1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2993/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2993/QĐ-UBND

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326730